Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบขั้นตอนที่ 2 (MD02) (MDX)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบขั้นตอนที่ 2 (สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย) มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดม...


พิธีเปิดคลาสออกกำลังกาย AYZ exercise class

ขอเชิญบุคลากรหรือผู้สนใจเข้าร่วมออกกำลังกายในกิจกรรม AYZ exercise class ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 (MD02),(MDX)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ป...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515