โครงสร้างการบริหาร


ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี


รศ. ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์


รศ. ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์


นายรักษ์เกียรติ กระแสร์

หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์

 

นายต้นกล้า อินสว่าง
นักวิทยาศาสตร์


นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง

นักวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

©2012 All right reserved. Create by Krisana Talubklang