HOME
 
Web Mail
KKU Staff Authentication Service
KKU Student Authentication Service
KKU SSL VPN Service
Other Mail Services
Link
KKU Home Page
KKU Central Library
KKU Faculty/Campus Library
Other Library
  More Information Link...
Google
Google  Scholar
More.. Search Engines
For Staffs

Medical Library : KM
Library

 
CDS
  Ask Librarian
 
Turnitin
Opening

E - Researchs : Srinagarind Hospital
«« Back to E-research
2557

การสร้างไบโอฟิล์มและยีนกำหนดโปรตีนผิวเซลล์ใน Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น = Biofilm formation and surface protein encoding genes in methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from patients in Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province / วีประภา บุญถา, โชติชนะ วิไลลักขณา, นิชา เจริญศรี, อรุณวดี ชนะวงศ์, อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์, โชคชัย วิลาชัย, เสกสิทธิ์ สังคีรี, พิสมัย สายสุด / วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 26, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2557) 212-221

การประมาณค่ากลูโคสในพลาสมาจากฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Estimation of fasting plasma glucose from HbA1c in diabetic patients at Srinagarind Hospital, Khon Kaen University / อภิวัฒน์ กองเกิด, ปภาวดี หงษ์อาจ, จินดารัตน์ ตระกูลทอง, วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, ลิ่มทอง พรหมดี /วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 26, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2557) 26-31

ความคงตัวทางเคมีของน้ำยาแขวนตะกอนฟีนัยโตอินเตรียมเฉพาะหน้า / เจษฎา นพวิญญูวงศ์, อรปภา ชัยเลิศวาณิช / วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ 9, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557) 12-17

 
2556


ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มารับบริการที่
ห้องตรวจนรีเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Knowledge, Attitude, and Practice about Cervical Cancer Screening of Khon Kaen University’s Personnels at Gynaecological Outpatient Clinic, Srinagarind Hospital
/ ทัศนีย์ สันติพงศ์ศุภกร ; มาสินี ไพบูลย์ ; วิไลวรรณ อยู่สุข ; ศุภราลักษณ์ ขั้นชัยภูมิ ; บัณฑิต ชุมวรฐายี /
ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 294-301

การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่มปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค (ดีมาร์ด) โดยผู้ป่วยรายงานโดยตรง =
Adverse Drug Reactions Monitoring to Disease Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs) by Patient Self Reports
/ พิชญานิน องค์ตระกูลอารี ; อุษณีย์ เอื้อจริยกุล ; อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ ; นฤมล เจริญศิริพรกุล / ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 302-310

การศึกษาผลของการใช้แนวทางการบริหารจัดการภาวะการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดปริมาณมาก (Massive
transfusion protocol: MTP) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Study the Effectiveness of Massive Transfusion Protocol at Srinagarind Hospital Faculty of Medicine, Khon Kaen University
/ วราภรณ์ เชื้ออินทร์ ; สุกรี สุนทราภา ; จินตนา พัวไพโรจน์ ; จิตติมา ศิริจีระชัย ; ธเนศ รังสีขจี ;
ไชยยุทธ ธนไพศาล ; โฉมพิลาส จงสมชัย ; อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ ; พนอ เตชะอธิก ; อวยพร ปัทมาศ ; รัชนีย์
ชนะวงศ ; เสาวลักษณ์ ริรัตน์พงษ์ ; จันทิรา วชิราภากร ; ประจวบ ชัยมณี ; กาญจนา อุปปัญ ; วินิตา
จีราระรื่นศักดิ์ ; สุนทราพร วันสุพงศ์ ; จรัสลักษณ์ ภูมิเวียงศรี ; สุมนา สัมฤทธิ์รินทร์ /
ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 327-336

การศึกษาค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ช่วงอายุ 4-5 ปี ของศูนย์ตะวันฉายโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ = Study of In-patients' Charge Cost of the Cleft Lip and Cleft Palate Patients Aged 4-5 Years old of Tawanchai Center, Srinagarind Hospital
/ รำพรรณ ภัทรนิตย์ ; อรทัย เล็กบุญญาสิน ; วาสนา จันทะชุม ; ชัยณรงค์ ทรงสังข์ ; สุธีรา ประดับวงษ์ ; บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น / ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 23-29

การส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของบุคลากรสตรี แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ = Promotion of Breast Self-Examination Behavior among Female Personnels of the Outpatient Department, Srinagarind Hospital / มาสินี ไพบูลย์ ; คณิตา ชาดี ; สุนัน เลขวรรณวิเศษ ; สุมาลี พงศ์ผกาทิพย์ ; พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ / ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2556) 115-119

ผลของการให้ข้อมูลต่อความวิตกกังวล ความรู้ และการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีความผิดปกติที่จอตา = Effects of Information Giving on Anxiety, Knowledge and Practice among Mothers of Infants with Retinopathy of Prematurity / ญาณิกา เชษฐโชติศักดิ์ ; พนมไพร สิทธิวงษา ; พรรณทิพา ว่องไว / ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 155-162

การตรวจกรองธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์ที่ห้องตรวจครรภ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Thalassemia Screening in Pregnant Women at Antenatal Care Clinic, Srinagarind Hospital
/ จำรัส วงศ์คำ ; ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ; รัตนา คำวิลัยศักดิ์ ; ปิยะมาศ ศักดิ์ศิริวุฒิโฒ ; มาสินี ไพบูลย์ ; พรรณวดี ชาติวิเศษ / ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 170-177

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนโดยอาสาสมัคร : การรับรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น = Community - Based Palliative Care by Volunteers : Perceptions of Village Health Volunteers in a Community of Khon Kaen Province / วริสรา ลุวีระ ; เดือนเพ็ญ ศรีขา ; ศรีเวียง ไพโรจน์กุล / ศรีนครินทร์เวชสาร 28, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2556) 199-204

 

2555


ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง = Depression in Chronic Illnesses at the OPD Section in Srinagarind        Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University / นิตยา จรัสแสง ; เพชรรัตน์ บุตะเขียว ; สมลักษณ์ บุญจันทร์ ; พรนิภา หาญละคร ; สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล / วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 57, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 439-446

การติดตามสถานการณ์ของเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus ที่ไวต่อ vancomycin และ chlorhexidineลดลงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Current update on methicillin-resistant Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin and chlorhexidine in Srinagarind Hospital / อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ ; ธิดารัตน์ ดำนา ; อรุณวดี ชนะวงศ์ ; พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ ; นิชา เจริญศรี ; เสกสิทธิ์ สังคีรี ; พิสมัย  สายสุด ; สุฐิดา เคนพรม ; โชคชัย วิลาชัย / วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 24, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2555) 22-28

การตรวจพบโคลนสำคัญของ methicillin-resistant Staphylococcus aureus โดยการสำรวจเชิงโมเลกุลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น = Recognition of major methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) clones by molecular surveillance in Srinagarind Hospital, Khon Kaen / บัวลาย หน่อเจริญ ; อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ ; โชติชนะ วิไลลักขณา ; ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ ; วัลลภ แก้วเกษ ; โชคชัย วิลาชัย ; อรุณวดี ชนะวงศ์ ; ประกาย พิทักษ์ ; จันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน ; สายสมร พลดงนอก / วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 22, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2553) 26-36

วิถีการเจ็บป่วยในผู้ป่วยโรคสเคลอโรเดอร์มา = Illness Trajectory in Scleroderma Patients / พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม ; รัตนวดี ณ นคร ; อภิญญา คชมาตย์ ; สุวณี สูญพ้นไร้ ; นารี อิสระพงศ์ ; วิลาวัณย์ ห่วงไธสง ; อรทัย กงภูธร / ศรีนครินทร์เวชสาร 27, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 230-235

คุณภาพชีวิต (ด้านการมองเห็น) ของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาที่ได้รับการยิงเลเซอร์ = Quality of Life (Visual Aspect) in Proliferative Diabetic Retinopathy Patients after Laser Photocoagulation / พนมไพร สิทธิวงษา ; ญาณิกา เชษฐโชติศักดิ์ ; สุธาสินี สีนะวัฒน์ / ศรีนครินทร์เวชสาร 27, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2555) 242-249

ความไวต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อสแตไฟโลคอคคัส ออเรียสจากเลือดผู้ป่วย
โรงพยาลบาลศรีนครินทร์ ปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2554
/ รัตดาวัลย์ ขันโยธา ;
อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ ; อรุณวดี ชนะวงศ์ ; โชติชนะ วิไลลักขณา ; จุฬาพรรณ อึ้งจะนิล ;
ประจวบ ชัยมณี ; ภิรมณ์ พวงเงิน ; อมร อุ่นเจริญ ; ลำไย วงลคร / วารสารเทคนิคการแพทย์
และกายภาพบำบัด 24, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2555) 272-282

การกระจายตัวของฟีโนไทป์ของเชื้อเอชไอวีจากผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
วิรยา สารจันทร์ ; ไมตรี ปะการะสังข์ ; จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล ; พรทิพย์ ปิ่นละออ ;
รพิพร ลุนชัยญา / วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 24, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2555) 283-290

ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด
สมองของผู้มีภาวะเสี่ยงในชุมชนสามเหลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
/
น้อมจิตต์ นวลเนตร ; เดือนเพ็ญ ศรีขา / วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
24, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2555) 318-326
 
2554


การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์หุ่นใบหน้าจำลองปากแหว่งเพดานโหว่ = The Development of MedicalInnovation of Cleft lip/Palate Face Models/ วัณณลภ โกวิท ; สุธีรา ประดับวงษ์ ; กฤษฎา สิมมะลี ; บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น / ศรีนครินทร์เวชสาร 26, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 259-265


การศึกษางานของเภสัชกร ณ ห้องจ่ายยา ตึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Work Study of Pharmacist working at Dispensing Unit, Somdejprasrinagarind Building, Srinagarind Hospital / รัชฎาพร สุนทรภาส ; สุรางค์รัตน์ ทองเฉลิม ; ธัญลักษณ์ พินิจเชื้อ ; เชิดชัย สุนทรภาส / วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 7, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554) 51-59

ความพร้อมของการให้บริการผู้ป่วยโรคลมชัก ระหว่างภาคอีสานและประเทศไทย = Facility of Epilepsy Servicein between I-San and Thailand, Facility of Epilepsy Service in between I-San and Thailand /
สินีนาฏ พรานบุญ ; สุณี เลิศสินอุดม ; สมศักดิ์ เทียมเก่า ; สมชาย โตวณะบุตร / วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 28-3


ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อโรคลมชัก / สินีนาฏ พรานบุญ ; สมศักดิ์ เทียมเก่า / วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 36-42

ความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการตรวจพิเศษลำไส้ใหญ่ทางรังสีของโรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Anxiety in Patients Prior to Barium Enema Procedure in Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen UniversityAnxiety in Patients Prior to Barium Enema Procedure in Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University / อมรรัตน์ มังษา ;
บรรจง เขื่อนแก้ว ; วราภรณ์ ศิลาวิเศษ ; เกยูร พรหมอ่อน / ศรีนครินทร์เวชสาร 26, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2554) 55-63


ดัชนีความเสี่ยงต่อเบาหวานของไทยรูปแบบประยุกต์กับการคัดกรองกลุ่มอาการทางเมแทบอลิก = Modified Thai Diabetes Risk Score as a Screening Tool For Identification Metabolic Syndrome / ศิวากร พรตระกูลพิพัฒน์ ; แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ ; ทติยา เทพขุนทอง ; ธงชัย ประฏิภาณวัตร / ศรีนครินทร์เวชสาร 26, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 213-224

ผลลัพธ์ปฏิบัติการพยาบาลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในสตรีวัยหมดประจำเดือน คลินิกวัยทอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Nursing Care Outcomes of Electrocardiography in Postmenopausal women, Menopause clinic,
Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
/ เอื้อนจิต  พานทองวิริยะกุล ; ทรงขวัญ ศิลารักษ์ ; เกสร เหล่าอรรคะ ; ชูวงศ์ พงษ์ไชยกุล ; ประภาพรรณ ทารักษา ; เต็มศิริ ศรีโพธิ์ /   ศรีนครินทร์เวชสาร  26, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2554) 191-195

ยากันชักที่มีใช้ใน 4 จังหวัด ภาคอีสาน = Antiepileptic Drugs Available in 4 provinces of I-San /
สมศักดิ์  เทียมเก่า ; สินีนาฎ พรานบุญ / วารสารอายุรศาสตร์อีสาน 10, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 28-35

รายงานผลการรักษาภาวะเลือดออกหน้าจุดรับภาพชัดด้วยวิธียิงเลเซอร์ (Nd:YAG)= Premacular Hemorrhage
Treatment with Nd:YAG Laser hyaloidotomy
/ ธรรศ สงวนศักดิ์ ; เพียงพร ศักดิ์ศิริวุฒโฒ / จักษุเวชสาร 25, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2554) 101-106

สถานการณ์ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนสามเหลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Situation of risk of stroke in Samliam community, Muang District, Khon Kaen Province / เดือนเพ็ญ ศรีขา ;
สะอาด โยธาทูน ; น้อมจิตต์ นวลเนตร์ / วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 23, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554)
159-164


Prevalence and recognition of geriatric syndromes in an outpatient clinic at a tertiary care
hospital of Thailand
/ Panita Limpawattana ; Kittisak Sawanyawisuth ; Suvanee Soonpornraj ;
Wilawan Huangthaisong / Asian Biomedicine 5, 4 (Aug. 2011) 493-4972553การทบทวนการใช้ยา warfarin ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Drug Use Review of Warfarin in Medicine Ward, Srinagarind Hospital / สุณี เลิศสินอุดม; ผันสุ ชุมวรฐายี; อาภรณี ไชยาคำ

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /สุณี เลิศสินอุดม; สมศักดิ์ เทียมเก่า; กนกวรรณ ชัยนิรันดร์; ปวลี เนียมถาวร; สุภิญญา ตันตาปกุล

ความรู้ในการกู้ชีวิตขั้นสูงของพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Nurse's Advanced Cardiac Life Support (ACLS) Knowledge in Srinagarind Hospital / พลพันธ์ บุญมาก; นิตยา วอแพง; สุหัทยา บุญมาก; พิมพ์ประภา นิธิพานิช; สาวิตรี มณีพงศ์

ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อวิชาชีพกับความตั้งใจออกจากวิชาชีพพยาบาล = The Relationship between Professional Commitment and Intention to Leave Nursing Career / สุมิตรา จิระวุฒินันท์; กิตติชัย อัครวิมุต; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์; ปิยะนันท์ ทองน้อยเลิศชัย


ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการปรับตัวของผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่าเทียม = The Relationship Between Stimuli and Adaptation of Patients with Total Knee Arthroplasty / อภิรดา สร้อยสน; สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ


ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคลมชัก คลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร ์/ สุณี เลิศสินอุดม; สมศักดิ์ เทียมเก่า;กนกวรรณ ชัยนิรันดร์; ปวลี เนียมถาวร; สุภิญญา ตันตาปกุล

แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น = Motivation Affecting the Performance of Staffs in Division of Clinical Laboratory Srinagarind Hospital Khon Kaen Province / สุกัญญา ศรีกุลบุตร; ประจักร บัวผัน


2552

 

การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Diagnosis of
Gestational Diabetes Millitus in Srinagarind Hospital
/ มาสินี ไพบูลย์; จำรัส วงศ์คำ

การประเมินผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการตรวจกรองธาลัสซีเมียด้วยค่า MCV และ MCH
= Assessment of quality control product for thalassemia screening using MCV
and MCH approaches
/ ดวงฤดี จังตระกูล; กนกวรรณ แสนไชยสุริยา; กุลนภา ฟู่เจริญ;
ยศสมบัติ จังตระกูล ; สุพรรณ ฟู่เจริญ. 

การศึกษาสถิติของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2527-2550 = Statistics of Patients with Cleft Lip and Cleft Palate in Srinagarind
Hospital, 1984-2007
/ อรทัย เล็กบุญญาสิน; สุธีรา ประดับวงษ์; วาสนา จันทะชุม; สุพิชฌาย์
อุดมธนทรัพย์; บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

ความรู้ ความเข้าใจต่อการแพ้ยา และพฤติกรรมการพกบัตรแพ้ยาของผู้ป่วยแพ้ยา
ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Knowledge, Understanding of Drug Allergy and Drug
Allergy Card Carrying Behavior of Drug Allergic Patients in Srinagarind Hospital
/ นทพร ชัยพิชิต; นฤมล เจริญศิริพรกุล; ผันสุ ชุมวรฐายี


ความไวต่อสารต้านเชื้อราของ CANDIDA SPECIES ที่แยกได้จาก STERILE SITES ของผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Antifungal susceptibility of Candida species isolated from
sterile sites of patients admitted in Srinagarind hospital
/ สุกัญญา ศรีกุลบุตร ; เกษแก้ว เพียรทวีชัย ;
สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ; จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล ; ประจวบ ชัยมณี.

ความชุกของภาวะซึมเศร้าในพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ =The Prevalence of
Depression among the Nurses of Srinagarind Hospital
/ เจษฎา ทองเถาว์; นิรมล พัจนสุนทร;
ชูศรี คูชัยสิทธิ์; สุชาติ พหลภาคย์

ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยนอกโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = The Expenditures of
Stroke Outpatients at Srinagarind Hospital
/ กาญจนศรี สิงห์ภู่; สมศักดิ์ เทียมเก่า; สุกานดา อริยานุชิตกุล;
ศศิธร แสงพงศานนท์; สุพจน์ คำสะอาด; อรทัย เล็กบุญญาสิน; ยมุนา สุ่มมาตย์
 

แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่ใช้บริการในโรงพยาบาลภายหลังมีระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กรณีศึกษา
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Assessment of the Change in
Numbers and Proportions of Government Officers Being Cared for at the Srinagarind University
Hospital Considering the Modification of Payment for the Services Received

/ ชัยณรงค์ ทรงสังข์; รำพรรณ ภัทรนิตย์; วาสนา จันทะชุม

ประสิทธิภาพของระบบการนัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางเซลล์วิทยา ห้องตรวจนรีเวชกรรม
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Effectiveness of a Follow up System for Patients with
Abnormal Pap Smear at Gynecology Section, Srinagarind Hospital
/ ทัศนีย์ สันติพงศ์ศุภกร; มาสินี ไพบูลย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร
์และโรงพยาบาลขอนแก่น = Factors Related to Treatment of Patients with Cleft lip
/ Cleft palate in Srinagarind and Khon Kaen Hospital
/ สุธีรา ประดับวงษ์; ศิริพร มงคลถาวรชัย; พิมพ์วรา อัครเธียรสิน


ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจรักษาทางรังสีร่วมรักษาระบบลำตัว = Patient Radiation Dose
Received from the Body Interventional Radiology
/ สมศักดิ์ วงษ์ศานนท์; วิชัย วิชชาธรตระกูล; วัฒนา วงษ์ศานนท์


พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว แผนกผู้ป่วยนอก
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Food Consumptions Behavior and Nutritional Status of
Atherosclerotic Heart Disease Patient in Outpatient Department, Queen Sirikit Heart Center of
the Northeast, Thailand
/ ณัฐกานต์ ช่างเหล็ก; สุวลี โล่วิรกรณ์; สยาม ค้าเจริญ


ยีนก่อโรคสัมพันธ์กับแบคเทอริโอเฟจและดีเอ็นเอเคลื่อนที่ได้ใน Staphylococcus aureus
ที่ดื้อและไวต่อยาเมธิซิลลินจากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น = Prophage -
and pathogenicity islands - associated virulence genes in Staphylococcus aureus isolated
from patients at Srinagarind Hospital, Khon Kaen
/ ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร; โชติชนะ วิไลลักขณา;
ปรีชา หอมจำปา; อรุณวดี ชนะวงศ์; โชคชัย วิลาชัย; อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์; ประจวบ ชัยมณี; ภิรุณ มุตสิกพันธุ์. 

แรงจูงใจของนักโภชนาการในโรงพยาบาลระดับจังหวัดที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน งานโภชนาการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Motivation of Nutritionists in Northeastern Provincial Hospital in
Performance under Nutritional Working Standard
/ รุจิราพร กลั่นเขตรกิจ; พีระศักดิ์ ศรีฤาชา


ศึกษาความชุกของเชื้อ Staphylococcus aureus ในโทรศัพท์มือถือของบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = The Study of Prevalence of Staphylococcus aureus Contamination
in Health Personal's Mobile Phone at Srinagarind Hospital
/ จันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน; สายสมร พลดงนอก;
วีระชัย โควสุวรรณ;ประกาย พิทักษ์; ประจวบ ชัยมณี   

สมการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
= Predictive Statistical Model for the Risk of Cholangiocarcinoma in Northeast Thailand
/ สุพจน์ คำสะอาด; สุพรรณี-ศรีอำพร พรหมเทศ; ไพบูลย์ สิทธิถาวร; ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์; ณรงค์ ขันตีแก้ว;
นพดล พิมพ์จันทร์; ศิริพร คำสะอาด;สุรพลเวียงนนท์ 

Delayed Pericardial Effusion Following Heart Valve Surgery : Aspect of Pleuropericardial
Window for Prevention
/ Suthep Taksinachanekij; Cherdchai Tantisirin; Sompop Prathanee; Teerasak Srichalerm

Natural History of the Common cold with Respect to Day-care Attendance at a University
Hospital in Khon Kaen, Thailand =ธรรมชาติของโรคหวัดในเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูในสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในขอนแก่น
/ กษมา พุทธิสวัสดิ์; ธิติพร ลีลาเศรษฐ์; จามรี ธีรตกุลพิศาล


 

2551

การจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยเภสัชกรในคลินิกโรคหืดอย่างง่าย
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น = Pharmacist's Intervention on Managing
Drug Related  Problems in Easy Asthma Clinic, Srinagarind Hospital
/ สุณี เลิศสินอุดม;
วัชรา บุญสวัสดิ์ ; ฌานี สโมสร;  สุธาร จันทะวงศ์    

การพิสูจน์โปรตีนของเชื้อ BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI เพื่อใช้เป็นแอนติเจนสำหรับ
การวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส = Identification of Burkholderia pseudomallei protein
as antigen for diagnosis of melioidosis
/ ภาสกร แพงมา ; ศรีวิไล วโรภาสตระกูล ;
ธนกร ปรุงวิทยา ; ธันวา บุญญรัตน์ ; ปรีชา หอมจำปา.

การวัดงานโดยใช้เทคนิคการสุ่มงานในงานเภสัชกรรม = Work Measurement by Work
Sampling Technique in Department of Pharmacy Service
/ เชิดชัย สุนทรภาส ;
รัชฎาพร สุนทรภาส ; ผันสุ ชุมวรฐายี.

การวิเคราะห์ต่อปัญหาผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Analysis of
Drug Product Defects in Srinagarind Hospital
/ ผันสุ ชุมวรฐายี.

การศึกษาระดับคาร์บอนไดออกไซด์ของลมหายใจเข้าและออกในวงจรช่วยการหายใจ
แบบแจ็คสันรีส์ ที่ใช้ถุงโวลูเวนแทนถุงยางสีดำชนิดปลายเปิดในแบบหายใจเอง =
The use of voluven(R) bag instead of rubber bag for jackson rees anesthetic
breathing circuit : the study of ETCO(2), ImCO(2) in spontaneous breathing

/ สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี ; เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง ; ผกาพรรณ บุปผา ; มณีรัตน์ ธนานันต์ ;
ดวงธิดา นนท์เหล่าพล ; ประภาพรรณ ลิมป์กุลวัฒนพร.

การศึกษาเวลามาตรฐานการทำงาน และการกำหนดอัตรากำลัง ในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Standard Time Study and Manpower Determination in the
Outpatient Dispensing service at Srinagarind Hospital
/ ผันสุ ชุมวรฐายี.

ความคงตัวทางเคมีและความปราศจากเชื้อของยาฉีดแกนไซโคลเวียร์สภาพแช่แข็ง =
Chemical Stability and Sterility of Frozen Ganciclovir Injections
/ จรรยา ศรีแสงจันทร์
; เจษฏา นพวิญญูวงศ์.

ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกที่อาศัยในหอพักนักศึกษาแพทย์ ต่อปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหาความปลอดภัยในหอพักนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
= Medical Students' Opinions Regarding the Dormitory Security Problems and Their Solutions

/ วิษณุ เกตรุน ; นพพร วรรณประเสริฐ ; นฤมล สินสุพรรณ ; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ; พิมพ์พร พันธุ์คงทรัพย์ ;
เบญจพร สาธิตการมณี ; นัยนา ตรั่นถิ ; เต็มสิริ ตันสวัสดิ์ ; ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์.

ความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจต่อโครงการ
สุขภาพหัวใจดีที่บ้าน : กรณีศึกษาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Willingness to
Pay of Coronary Artery Bypass Graft Patients for Healthy Heart atHome Project : A Case
Study of Queen Sirikit Heart Center of the Northeast
/ ภัทรพร ตั้งสุจริต ; นุศราพร เกษสมบูรณ์.

ความชุกของกระดูกงอก (OSTEOPHYTE) บนลำกระดูกสันหลังของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
= The Prevalence of Vertebral Osteophyte Formation in Northeast Thais
/ มะลิวัลย์ นามกิ่ง ;
มาลี บูรณรักษ์ ; มานัสต์ ดีสาสตร์ ; พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ.

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายอย่างเพียงพอของนักศึกษาแพทย์มหาวิท
ยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549 = Prevalence and Factors Associated with Sufficient Physical
Activity Among Medical Students in Khon Kaen University
/ จิตติพงษ์ นรินทร์ ;
ธราพงศ์ ธราวุธ ; นฤมล สินสุพรรณ ; ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ ; พรวรี ปักการะโถ ; ปรมัตถ์ ธิมาไชย ; ธิมาพร สังกำเนิด.

ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการบาดเจ็บของนักวิ่งเพื่อสุขภาพในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
= Prevalence and risk factors of injury in recreational runners in Muang district,
Khonkaen province
/ วิภาวี ลักษณากร ; รัตนา วิเชียรศิริ ; นลินทิพย์ ตำนานทอง.

ความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
= Pre-operative Information Needs for Cholangiocarcinoma Patients in Srinagarind Hospital,
Khon Kaen University,Thailand
/ งามพิศ ธนไพศาล ; วนารัตน์ ชิณพันธ์ ; วะนิชดา อามาตย์ ;
ไข่มุก โอนไธสง ; นิ่มอนงค์ หลูปรีชาเศรษฐ ; กัลยารัตน์ แสนโภชน์.

ความรู้เรื่องความปวดและทัศนคติต่อการบริการระงับปวดของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
= Pain Knowledge and Attitudes Towards Acute Pain Service (APS) of Healthcare Providers
in Srinagarind Hospital
/ พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม ; สุดใจ บรรเทาทึก ; สมบูรณ์ เทียนทอง ; สุพร แก้วสุด
; ประกิจ เชื้อชม ; มณีรัตน์ ธนานันต์ ; วิรดา เชื้อชม ; วิมลรัตน์ ศรีราช ; มาลินี
วงศ์สวัสดิวัฒน์.

ระยะเวลาในการกินยากับวินัยในการกินยาต้านไวรัสเอชไอวี ในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีของโรงพยาบาลศรีนครินทร
์ = Duration of Antiretroviral Therapy and Adherence in HIV-Infected Children at Srinagarind Hospital
/ ธนิษฐา อุดมพานิช ; ภพ โกศลารักษ์ ; สมใจ รัตนมณี.

ลักษณะทางคลินิกและผลการตอบสนองต่อการรักษาด้วย BOTULINUM TOXIN TYPE A ในผู้ป่วย
BLEPHAROSPASM และ MEIGE'S SYNDROME
/ ธิดารัตน์ พรรณเชษฐ์ ; สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ;
สมศักดิ์ เทียมเก่า.

อภิวิเคราะห์ : ผลของการใช้น้ำยาเฮปารินและสารละลายน้ำเกลือสำหรับหล่อหลอดเลือดดำต่อ
การเปิดโล่งของหลอดเลือดดำ และ/หรือการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ = A Meta-analysis of
Randomized Controlled Trials: Effects of Heparin and Saline Flush on Maintaining Patency
and/or Preventing Phlebitis
/ สุพร วงค์ประทุม ; สุจิตรา วราอัศวปติ ; สิทธิพร จันโทภาส ; วราพร พาดี ; กาญจนา
สิมะจารึก ; อัมพร กุลเวชกิจ ; สุธีรา ตั้งตระกูล.

PREVALENCE AND RISK FACTORS OF LITHIUM TOXICITY AT SRINAGARIND HOSPITAL
= ความชุกและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดพิษของลิเทียม ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
/ วรรณวิไล เลาลัคนา ; เบญจมาศ วรรณวิเชษฐ์.

 

2550

การเพาะแยกเชื้อ SALMONELLA จาก RECTAL SWAB โดยอาหารเลี้ยงเชื้อ MODIFIED
SEMI-SOLID RAPPAPORT-VASSILIADIS เปรียบเทียบกับอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในงาน
ประจำในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Comparison of modified semi-solid Rappaport-
Vassiliadis to routine culture media for isolation of Salmonella from rectal swab
specimens at Srinagarind Hospital
/ ลำไย วงลคร ; เสกสิทธิ์ สังคีรี ; ประจวบ ชัยมณี ;
อมร อุ่นเจริญ ; สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ; สุฐิดา เคนพรม ; กาญจนา จุ่งรุ่งเรือง.

การวัดปริมาณปัสสาวะค้างด้วยเครื่องอัลตราซาวน์แบบพกพา เปรียบเทียบกับวิธีสวนปัสสาวะ
ในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะ พิการ จากรอยโรคไขสันหลัง = Measurement of Residual Urine
by Portable Ultrasound Scanner Compared with Catheterization Method in Spinal Cord
Lesion Patients with Neurogenic Bladder
/ หทัยมาศ โคตรสมพงษ์ ; นลินทิพย์ ตำนานทอง.

การศึกษาระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น = A Study of Research Publications Supporting System
Funded by Faculty of MedicineKhon Kaen University
/ อาภาภรณ์ ธรเสนา ; สมบูรณ์ เทียนทอง
; ศุภศิลป์ สุนทราภา ; เสาวนันท์ บำเรอราช ; อมรรัตน์ รัตนสิริ ; ชูศรี คูชัยสิทธิ์ ; ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์.

ความเครียด และการจัดการความเครียด ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
= Stress and Coping in Medical Students at Clinical Level, Khon Kaen University
/ ชัยวัชร์
อภิวาทนสิริ ; กฤติยา โสมะเกษตรินทร์ ; กิตติศักดิ์ สุรประยูร ; ไกรวุฒิ เลื่อมประเสริฐ ;
นุชวดี วันแก้ว ; ภากรณ์ หอมจำปา ; นฤมล สินสุพรรณ ; สุชาดา ภัยหลีกลี้.

ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญของมารดาที่มีบุตรตัวเหลือง ซึ่งได้รับการส่อง
ไฟรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Maternal Stress and Coping in Neonatal
Jaundice Treated with Phototherapy at Srinagarind Hospital
/ บุษบา บุญกระโทก ; รัตนา รองทองกูล ; ศิรินารถ ศรีกาญจนเพริศ ; สุนทรี น้ำใจทหาร.

ความชุกของการติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พ.ศ.2549 = The Prevalence of Smoking and Alcohol
Drinking Addiction of Inpatients at Srinagarind Hospital, 2006

/ กาญจนศรี สิงห์ภู่ ; สุกานดา อริยานุชิตกุล ; กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง ; จินตนา บุญจันทร์.

ความชุกของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท
ี่ขณะขับขี่ยานพาหนะ = Prevalence of Undergraduate Students of Khon Kaen
University, who Used Mobile Phone While Driving
/ กรรณิกา โชคสันติสุข ; กฤษดา วันด
ี ; ธราธร ตุงคะสมิต ; นรินทร์ พลายละหาร ; ปอลิน จั่นจุ้ย ; พรพจน์ สารทอง ;
นฤมล สินสุพรรณ ; สมพงษ์ ศรีแสนปาง.

ทำไมสตรีไทยจึงไม่ไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก? = Why Thai Women do
not have Cervical Carcinoma Ccreening Test?
/ ผันสุ ชุมวรฐายี ; บัณฑิต ชุมวรฐายี.

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวกเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์
= Self-care Behaviors of Chronic Otitis Media Patients at Out-Patient Department
in Srinagarind Hospital
/ จันทร์เพ็ญ เหนือกอง ; กานดา เร่งพัฒนกิจ ; อมรรัตน์ พงศ์จรรยากุล.

ปริมาณฮีโมโกลบินบาร์ทส์และฮีโมโกลบินอีในตัวอย่างเลือดสายสะดือทารกแรกคลอด :
ผลการตรวจวัดด้วยเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน อัตโนมัติ 2 เครื่อง = Hb Bart's and Hb E
in cord blood : analysis using two automated Hb analyzers
/ จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ ;
กนกวรรณ แสนไชยสุริยา ; กุลนภา ฟู่เจริญ ; สุพรรณฟู่เจริญ ; นิรุติ ศิริรัตน์มานะวงศ์ ;
ชาญชัย พิณเมืองงาม ; ยศสมบัติ จังตระกูล ; ภัทระ แสนไชยสุริยา.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี ในและนอกเขตเทศบาลไชยวาน
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี = Factors Related to Dental Caries in 3-Year-Old Children
at Chaiwan district, Udon Thani Province
/ อานันตยา พลสักขวา ; สุพรรณี ศรีอำพร
; วรานุช ปิติพัฒน์ ; สุพจน์ คำสะอาด.

พฤติกรรมเชิงสุขภาพของสมาชิกองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Health Related Behaviors Survey of the Medical Organization,
Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
/ จามร เงินชารี ; เนสินี ไชยเอีย ;
สุภัชชาเขียวหวาน ; อิสราภรณ์ เทพวงษา ; ทวี ศิริวงศ์ ; กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์.

ผลการรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดที่ทำให้เกิดอาการเขียวใน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (2535-2545) = The clinical outcomes in children with cyanotic
congenital heart diseases at Srinagarind hospital (2535-2545)
/ อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ ;
เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ; เศรษฐสิริ เพชรรัตน์ ; สมภพ พระธานี ; ชูศักดิ์ คุปตานนท์
; เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ; มนัส ปะนะมณฑา.

ระดับ CREATININE CLEARANCE ของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่างเนื่องจากรอยโรคที่ไขสันหลัง
= Creatinine clearance level in paraplegic patients due to spinal cord lesion
/ ธนพร
ลาภรัตนากุล ; นลินทิพย์ ตำนานทอง.

ระดับความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2549 = Happiness Status and Related Factors : A Characterization
of Grade 10-12 Students at Khonkaenwittayayon School, Khon Kaen, Thailand, 2006
/ วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์ ; กิตติพงษ์ ดงแสง ; กุลญาดา สมทรัพย์ ; ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน ; ทศพล
อารีจิตรานุสรณ์ ; ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ ; ศรีน้อย มาศเกษม.

ลักษณะภาพ OCT ในผู้ป่วยโรคจุดภาพชัดบวมน้ำที่มารับการรักษา ณ รพ.ศรีนครินทร์ = OCT
Findings in CSCR Patients Treated at Srinagarind Hospital
/ สุธาสินี สีนะวัฒน์ ; ธรรศ สงวนศักดิ์ ;
ธนภัทร รัตนภากร ; สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ; ยศอนันต์ ยศไพบูลย์.

อาการของสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ =
Menopausal Symptoms among Women Attending of the Menopausal Clinic at Srinagarind Hospital

/ มลฤดี ประสิทธิ์ ; ชวนชม สกนธวัฒน์ ; เกสร เหล่าอรรคะ ; สุกรี สุนทราภา ; ศรีนารี
แก้วฤดี ; วรลักษณ์ สมบูรณ์พร ; เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์.

GRANULOCYTE COLONY-STIMULATING FACTOR FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE
: A RADOMIZED CONTROLLED TRIAL
/ วันวรุณ พุ่มชุมพล.

SODIUM VALPROATE INTRAVENOUS USED IN SRINAGARIND HOSPITAL
/ สมศักดิ์ เทียมเก่า ; วาสนา จันทะชุม.2549

การตรวจคัดกรองการติดเชื้อ CHLAMYDIA TRACHOMATIS ในอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนล่างของสตรีที่มีบุตรยาก =
Screening for chlamydia trachomatis in the lower genital tract of infertile women
/ กนก สีจร ; ชำนาญ
เกียรติพีรกุล ; พิไลวรรณ กลีบแก้ว ; แจ่มใส เพียรทอง ; ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ;
รัตนา คำวิลัยศักดิ์ ; ทิพยา เอกลักษณานันท์.

การตรวจสอบคุณภาพการบันทึกความปวดหลังผ่าตัดเป็นสัญญาณชีพที่ห้าในหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ =
Pain score recording as the fifth vital sign experience at Orthopedic surgical wards, Srinagarind Hospital
/ ภาณี พงษ์จะโปะ ; กชกร พลาชีวะ ; ศจีมาส แก้วโคตร ; สุนันทา แผ่นจินดา ; นงเยาว์ เร็วสา ; สมบูรณ์ เทียนทอง.

การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Ambulatory care in patients
with HIV-infection at Srinagarind Hospital
/ รัชฎาพร วิสัย ; รินดาวรรณ พันธุ์เขียน ; ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ ; เชิดชัย สุนทรภาส.

การปฏิสนธินอกร่างกายของไข่มนุษย์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = In vitro fertilization of human oocytes in
Srinagarind Hospital
/ ธนิดา พงษ์ศรีทัศน์ ; กนก สีจร ; สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ; พรรณี กู้เกียรติกูล ; เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ ;
อุดม งอกสิน ; สมปอง ทองผา.

การประดิษฐ์กล่องล้างฟิล์มเอกซเรย์ฟัน = The innovative dental X-ray film processing box / เพชรากร หาญพานิชย์ ;
ฉัฐชัย ทับทิมศรี ; อาวุธ พุมนวน ; กัญชลี ซ้ายสุพรรณ.

การประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยให้ออกซิเจนในการผ่าตัดตา = Invention of oxygenation equipment for ophthalmic surgery
/ วลัย รวมแก้ว ; สุวรรณา กรีทวี ; สมปรารถนา ดาผา ; คำพันธ์ กาวงษ์กลาง.

การประเมินการบริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย = Assessments of
pharmaceutical care in Female-Medical Ward in University Hospital
/ เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร.

การประเมินภาวะการสูญเสียโปรตีนในปัสสาวะโดยอาศัยความสัมพันธ์ของอัตราส่วน
โปรตีนและครีเอตินีนในปัสสาวะแบบสุ่ม ครั้งเดียวในเด็ก = Assessment of quantitative
proteinuria by using the proteincreatinine ratio in random
single urine sample in children
/ อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ; รัตนา กาสุริย์ ; สุวรรณี วิษณุโยธิน.

การเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือในการตรวจ TWO-POINT DISCRIMINATION และ MOVING
TWO-POINT DISCRIMINATION ระหว่างการใช้วงเวียนปลายแหลมและ DISK-CRIMINATOR =
Reliability of the compasses for measuring two-point discrimination
and moving two-point discrimination test compared with the disk-criminator

/ เรืองเวท พิพัฒน์เยาว์กุล ; สุรัตน์ เจียรณ์มงคล ; วีระชัย โควสุวรรณ.

การเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมีย ก่อนและหลังการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์
ในสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย = Comparison of knowledge about thalassemia
pre and post genetic counseling in thalassemia trait pregnant women
/ จำรัส วงศ์คำ ; มาสินี ไพบูลย์ ;
ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ ; รัตนา คำวิลัยศักดิ์.

การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยา DEXAMETHASONE ในการรักษาหลอดลมฝอยอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี = Cost effectiveness analysis of dexamethasone
for acute bronchiolitis in childrenunder two years of age
/ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ ; จามรี
ธีรตกุลพิศาล ; สมรัก ธีรตกุลพิศาล ; สุรีพร ตนุภัทรชัย.

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณ HB BART'S และ HB H ที่ตรวจวัดด้วยเครื่องวิเคราะห
์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ กับการชะล้างออกจากแผ่นเซลลูโลส อะซีเตทที่แยกด้วยกระแสไฟฟ้า
= Comparative study of quantity of Hb Bart's and Hb H determined by
automated hemoglobin analyzer and cellulose acetate electrophoretic elution technique
/ สุทธิพรรณ กิจเจริญ ; วุฒิชัย สุขสนิท ; ธัญวรัตน์ ปิยะพงษ์กุล ; ยศสมบัติ จังตระกูล ;
กนกวรรณ แสนไชยสุริยา ; ณัฐยา แซ่อึ้ง ; กุลนภา ฟู่เจริญ.

การศึกษาเปรียบเทียบผลของรูปแบบการให้ยา ACETAMINOPHEN ตามความต้องการหรือ
ตามกำหนดเวลาร่วมกับใช้ผ้าพันหน้าท้องต่อการ รับรู้ความเจ็บปวดและความพึงพอใจของ
ผู้คลอดในวันที่สองหลังผ่าตัดคลอด = A comparison of acetaminophen administered
as required or around the clock with an external abdominal binding on pain perception
and patients' satisfaction on the second day after cesarean section
/ สุนทรี น้ำใจทหาร ;
สมบูรณ์ เทียนทอง ; เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ ; พวงรัตน์ เชาวะเจริญ.

การศึกษา "ภาวะหัวใจอ่อน" ที่รับรู้โดยผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่น : การศึกษาเชิงคุณภาพ =
The study of "Weak heart" perceived by clients in Khon Kaen Province : a qualitative
study
/ สุรพล วีระศิริ ; จินตนา สิงขรอาจ ; นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล ;
สมจิตร์ หร่องบุตรศรี ; ถาวร ภาวงศ์ ; กฤตยา แสวงเจริญ ; นิรมล พัจนสุนทร.

การศึกษาสถานการณ์การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเนื้องอกของสมองที่ได้รับการผ่าตัด
ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น = A study of discharge planning model
for brain tumor surgical patients admitted to Srinagarind hospital, Khon Kaen
University, Thailand
/ จิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกุล ; ดาราวรรณ อักษรวรรณ ; ศศิธร
ดวงมั่น ; บุตดี กระภูชัย ; สุธีรา ประดับวงษ์ ; วนิดา พิมทา.

การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลผลดีผลเสีย ในการรักษาโรคต้อกระจก ของผู้ป่วย
ในที่จะรับบริการผ่าตัดใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = A survey of patient's knowledge and
understanding on advantage and disadvantage in cataract surgery at Srinagarind hospital /

สมปรารถนา ดาผา ; วลัย รวมแก้ว ; ทิพยวรรณ มุกนำพร.

การสำรวจอาการปวดหลังผ่าตัดในวันที่สองหลังการผ่าตัดคลอด = A postoperative pain survey in
the second day after cesarean section
/ สุนทรี น้ำใจทหาร ; เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ ; รัตนา
รองทองกูล ; พวงรัตน์ เชาวะเจริญ ; วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข ; สมบูรณ์ เทียนทอง.

ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในสตรีหลังหมดประจำเดือนที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
จ.ขอนแก่น = Prevalence of vitamin D deficiency among postmenopausal women at Srinagarind hospital,
Khon Kaen province, Thailand
/ สุกรี สุนทราภา ; ศุภศิลป์ สุนทราภา ; ชวนชม สกนธวัฒน์ ; ศรีนารี แก้วฤดี ; วรลักษณ์ สมบูรณ์พร ;
เกสร เหล่าอรรคะ ; ลออ ชัยลือกิจ.

ความแม่นยำของการตรวจอัด-หมุนข้อเข่าเพื่อวินิจฉัยหมอนรองกระดูกข้อเข่าฉีกขาด =
Diagnostic accuracy of knee compression-rotation test for the detection of meniscal tears
/ สุรชัย แซ่จึง ; ธนัทเทพ เบญจศีล.

ความรู้และพฤติกรรมในการแคะหูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Knowledge and behavior of
Khon Kaen university student for ear picking
/ พัชรีภรณ์ ตันมิ่ง ; คมสันต์ ธำรงค์อนันตสกุล ; นฤดม ศุภะกะลิน ;
ปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์ ; ปิยะนารถ ด่านพระประเสริฐ ; ร่มธง สินธุประสิทธิ์ ; เรียมใจ สิทธิ ; นฤมล สินสุพรรณ ; อมรรัตน์ รัตนสิริ.

ความสัมพันธ์ของอัลฟาธาลัสซีเมียจีโนไทป์กับปริมาณฮีโมโกลบินบาร์ทส์และเอชที่ตรวจวัดด้วย
เครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติในผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินเอช = Reslationship of alpha-thalassemia
genotypes with Hb Bart's and Hb H levels determined by automated hemoglobin analyzer
in Hb H diseases
/ รสริน การเพียร ; สุมาลี อบเชย ; กุลนภา ฟู่เจริญ ; ยศสมบัติ จังตระกูล ; ดวงฤดี
จังตระกูล ; สุทธิพรรณ กิจเจริญ ; กนกวรรณ แสนไชยสุริยา ; สุพรรณ ฟู่เจริญ.

ทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวและข้อมูลพื้นฐานตามแนวคิดความอยู่เย็นเป็นสุขใน จ.ขอนแก่น
= The attitude of breadwinner toward the concept of wellbeing and their families'
current standard of living
/ กฤษกร จริงจริต ; กัลยารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์ ; เก่งกาจ วินัยโกศล ;
ฐานศักดิ์ สมัตถะ ; ปวีณา ศรีวรพรกุล ; ภัทร เหล่าภัทรเกษม ; เอกลักษณ์ แสงศิริรักษ์ ;
นฤมล สินสุพรรณ ; พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง.

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแปลผลและประเมินคู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
= Computer software for interpretation and evaluation of couple at risk of having fetus
with severe thalassemia
/ ยศสมบัติ จังตระกูล ;สุชาติ ยูระทัย ;
กุลนภา ฟู่เจริญ ; กนกวรรณ แสนไชยสุริยา ; สุพรรณ ฟู่เจริญ ; ดวงฤดี จังตระกูล.

ผลการระงับปวดระหว่าง CONTINUOUS EPIDURAL BUPIVACAINE-MORPHINE และ INTRAVENOUS
PATIENT CONTROLLED ANALGESIA ต่อระดับคุณภาพการฟื้นตัวใน 24 ชั่วโมงแรกหลัง
ผ่าตัดช่องท้องส่วนบน = Quality of recovery score and pain control between continuous
Epidural Bupivacaine-Morphine and intravenous patient controlled analgesia after upper
abdominal surgery
/ พนารัตน์ รัตนสุวรรณ ยิ้มแย้ม ; วิมลรัตน์ กฤษณะประกรกิจ ; จุฑาลักษณ์
สุวรรณทินประภา ; กาญจนา อุปปัญ ; โอวตือ แซ่เซียว ; เฉลิมศรี สรสิทธิ์ ; วาสนา ศรศักดา.

ภาวะทางหัวใจของผู้ป่วยโรคไข้รูมาติกเมื่อติดตามผู้ป่วยในเวลา 5 ปี ที่มารับการรักษา
ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Cardiac sequelae of patients
with rheumatic fever during a five-year follow-up in Srinagarind Hospital of
Khon Kaen University
/ อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ ; มนัส ปะนะมณฑา ; วิบูลย์ วีระอาชากุล ;
เศรษฐสิริ เพชร์รัตน์ ; ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ ; เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล.

ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป ประสบการณ์ในการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
พยาบาลแผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ =
Transformational leadership, work experiences, and organizational commitment of professional nurses
in surgical and Orthopedic Nursing Department, Srinagarind hospital
/ สุธีรา ประดับวงษ์ ; มาริสา ไกรฤกษ์ ; วรรณภา นิวาสะวัต.

ภาวะลำไส้กลืนกันของผู้ป่วยทารกและเด็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Intussusception
in infancy and children at Srinagarind Hospital
/ มณฑล เมฆอนันต์ธวัช ; สุชาติ อารีมิตร ;
สุรชัย จึงมั่นคง ; วินัย ตันติยาสวัสดิกุล.

โรคอ้วนในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
= Childhood obesity at Demonstration School of Khon Kaen University
/
| ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ; จิตนรินทร์ พิริยสถิต ; กุสุมา ชูศิลป์.

ANXIOLYTIC AND ANTI-DEPRESSION LIKE ACTIVITY OF CENTELLA ASIATICA
/ Jintanaporn Wattanathorn ; Thaneeya Hawised ;
Supaporn Muchimapura ; Bungorn Sripanidkulchai.

BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI AND MYOCOBACTERIUM CO-EXISTING INFECTION
IN SEPTIC MONOARTHRITIS : A CASE REPORT : รายงานผู้ป่วยโรคข้ออักเสบติด
เชื้อร่วมจากเมลิออยโดสิสและวัณโรค
/ ชิงชิง ฟูเจริญ ; อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ ;
ธนิต ฟูเจริญ ; ศิรภพ สุวรรณโรจน์ ; เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ ; รัตนวดี ณ นคร.

SURVIVAL ANALYSIS OF HILAR CHOLANGIOCARCINOMA TREATED BY ENDOSCOPIC
BILIARY DRAINAGE AT SRINAGARIND HOSPITAL, KHON KAEN, THAILAND
/ Arthit Wongsaensook ;
Wattana Sukeepaisarnjaroen ; Pisaln Mairiang ; Kitti Chunlertrith ; Apichat Sangchan ;
Vallop Laopiboon ; Eimorn Mairiang.

 

2548

การใช้บริการของผู้ป่วยประกันสังคมรายใหม่ สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปี 2547 =
Health service utilization of the patients under the social security scheme, newly
registered in 2004 at Srinagarind Hospital
/ อมร เปรมกมล ; ศรีน้อย มาศเกษม ; สุธี
ไกรตระกูล ; นวลน้อย สังขมี ; รุ่งทิวา รินทรานุรักษ์ ; ศศิธร แสนพงศานนท์ ; จิตรโสภา โททุโย.

การทดสอบความปลอดภัยและภาวะภูมิคุ้มกันของวัคซีน HIV-1 IMMUNOGEN ในผู้ติดเชื้อ HIV :
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Safety and immunogenicity of HIV-1 immunogen
in HIV seropositive subjects at Srinagarind hospital : the first cohort study in Thailand
/
ชวนชม สกนธวัฒน์ ; วิสุทธิ์ สุขีไพศาลเจริญ ; วีณา เชิดบุญชาติ ; ศิริพร อินทรกำแหง ; ประสบสุข
ศรีแสนปาง ; ดวงเดือน วรสิงห์ ; อธิษฐาน ชินสุวรรณ ; นลัทพร แข็งฤทธิ์ ; กาญจนา ศิริสิทธิ์.

การปฏิสนธินอกร่างกายของไข่มนุษย์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / ธนดา พงษ์ศรีทัศน์ ; กนก สีจร ; สุพัชญ์
สีนะวัฒน์ ; พรรณี กู้เกียรติกูลม ; เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ ; อุดม งอกสิน ; สมปอง ทองผา.

การผ่าตัดสมองโดยไม่ต้องดมยาสลบด้วยเครื่องสัมผัสสามมิติ : การทดลองใช้ทางคลินิก / สิทธิพร
บุณยนิตย์ ; วราวุธ กิตติวัฒนากูล ; ภานุมาศ ปิยะเวชวิรัตน์ ; ปานใจ อินพุ่ม ; หทัยระวี ห้าวหาญ.

การพัฒนาการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการหน่วยเคมีคลินิก / สัมฤทธิ์ คะมะปะเต ; จันทร์เพ็ญ
รัชธานี ; ปภาวดี ทะนงค์.

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดการบริหารห้องเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ / สุชาติ ยูระทัย ; ประจวบ
ชัยมณี ; สุเนตร สินเธาว์.

การวิเคราะห์บรรยากาศองค์กรของงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร / สัมฤทธิ์ คะมะปะเต ; อัมพร นามศรี.

การศึกษาความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์
/ กัญญา วังศรี ; ดรุณี
สังสหชาติ ; จงกลณี เจนสระคู.

การศึกษาเปรียบเทียบความกลัวการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของเด็กวัยก่อนเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
การเตรียมจิตใจด้วยการเล่านิทานกับกลุ่มที่ได้รับการเตรียมตามปกติ = Fear level in preschoolers undergoing
computed tomography : affect of psychological preparation by story vs. normal preparation

/ เจษฎา ศรีบุญเลิศ ; เกยูร พรมอ่อน ; ยมุนา สุ่มมาตย์ ; จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์.

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับการรักษา โดยการระบายน้ำดีผ่าน
ทางผิวหนัง
/ เกยูร พรมอ่อน ; เจษฏา ศรีบุญเลิศ ; เอมอร ไม้เรียง.

การสำรวจความคลาดเคลื่อนในการสั่งยาเตรียมเคมีบำบัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ / เจษฏา นพวิญญูวงศ์.
ลัดดา ศรีสุทธิกมล. จรรยา ศรีแสงจันทร์. ณฐพร สารโกศล. วชิราพร บวรกิตติวงศ์. ปาริฉัตร สุรีฉัตรไชยยันต์.

การสำรวจอาการปวดหลังผ่าตัดในวันที่สองของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง = A prospective
pain survey in the second postoperative day after total abdominal hysterectomy
/ รัตนา รองทองกูล ;
วิไลวรรณ อยู่สุข ; เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ ; บุษบา บุญกระโทก ; สมบูรณ์ เทียนทอง.

การให้ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน โดยใช้สื่อวิดิทัศน์ที่
แผนกผู้ป่วยนอก
/ ธัญญารัตน์ อรุณวงศ์.

การให้ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่ได้รับรังสีรักษาแผนกผู้ป่วยนอก / มิตรวรา เจริญวงศ์.

การให้ยากล่อมประสาทและระยะเวลารับการตรวจ MRI ในผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / สุมนต์
ดิเรกฤทธิ์ ; ยมุนา สุ่มมาตย์ ; เสงี่ยม ฉัตราพงษ์ ; วุฒิศักดิ์ บุญผ่องเสถียร.

การออกกำลังกายอย่างเพียงพอและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Sufficient exercise and exercise behavior among employees and lecturers
at the Faculty of Medicine, Khon Kaen University (KKU), Thailand
/ เนสินี ไชยเอีย ; อุมา โชติชะวงศ์ ;
ชัยสิทธิ์ คำแสน ; ไพบูรณ์ จัตกุล ; ศักรินทร์ จิรพงศธร ; สิริหัทยา ขวาโยธา ; สิริรัตน์ ลาทอง ;
ศรีน้อย มาศเกษม ; พรพรรณ สันติเสวี ; ธนวัฒน์ พีรวงศ์.

ความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดต่อการบริการด้านวิสัญญีวิทยา ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น =
Surgeon satisfaction with anesthesia services at Srinagarind Hospital
/ ฤทธิชัย พุทธประสิทธิ์ ; เทพกร
สาธิตการมณี ; เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง ; จิรพงศ์ สุวรรณบุญฤทธิ์ ; มณีรัตน์ ธนานันต์.

ความถูกต้องของวิธีการสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราวด้วยวิธีสะอาดในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ = The correctiveness
of the clean intermittent catheterization technique in patients with neurogenic bladder dysfunction
/
กัลยา อิงคะสุทธิ ; นลินทิพย์ ตำนานทอง ; กรองแก้ว หาญพานิชย์.

ปัจจัยเสี่ยงต่อการแพ้สารทึบรังสีชนิดไม่แตกตัวในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก
และช่องท้อง = Risk factors associated with allergic to non-ionic contrast media in patients
undergoing chest or abdominal computed tomography
/ เสงี่ยม ฉัตราพงษ์ ; จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ ;
ยมุนา สุ่มมาตย์ ; สุมนต์ ดิเรกฤทธิ์.

ปัญหาการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยอัมพาต ณ หมู่บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น =
The problems of seeking continuous medical care of patients with paralysis in Nonmuang
village T.Sila A.Muang Khon Kaen
/ ทศพล ดีเลข ; ปิยกานต์ พัฒนวงศ์ ; ณัฐพร พุทธิเมธี ; รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี
; นภสร จรูญศรีโชติกำจร ; วลี โชคชัยชำนาญกิจ ; นฤมล สินสุพรรณ ; อมรรัตน์ รัตนสิริ.

เปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อวัณโรคในเสมหะโดยวิธี DIRET และ CONCENTRATE SMEAR
/
กาญจนา จุ่งรุ่งเรือง ; ลำใย วงลคร ; ประจวบ ชัยมณี ; เสกสิทธิ์ สังคีรี.

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้คอมพิวเตอร์ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทย ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น =
Health effects of computer use among Thai Commercial Bank workers, Khon Kaen, Thailand

/ เนสินี ไชยเอีย ; อรวรรณ บุราณรักษ์ ; สมเดช พินิจสุนทร ; มลิวรรณ บุญมา ; ศิริพร ลีลาธนาพิพัฒน์ ;
ชายตา สุจินพรหม ; ปิยะ ดุรงคเดช ; สหชาติ ลีลามโนธรรม ; กิตติพัทธ์ มูลทวี.

ผลการหล่อลื่นด้วยว่านหางจระเข้ในการใส่สายสวนปัสสาวะ = Effect of Aloe vera gel for lubrication
on urethral catheterization
/ รัตนา ทวีแสงสุขสกุล ; นลินทิพย์ ตำนานทอง ; กรองแก้ว
หาญพานิชย์ ; รุ่งทิวา ชอบชื่น ; วิจิตร เกิดผล.

ผลของการใช้มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวนปัสสาวะเพื่อลดการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลระบบทาง
เดินปัสสาวะในหอผู้ป่วยศัลยกรรม (3ข) โรงพยาบาลศรีนครินทร์
/ วิลาวัณย์ อุ่นเรือน ; ศศิธร ดวงมั่น ;
ฑิฆัมพร พหลทัพ.

รูปแบบการให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาทางพันธุศาสตร์แก่บิดามารดาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียในโรงพยาบาล
/ อรุณี เจตศรีสุภาพ ; ศิริอร พหลภาคย์ ; สุรพล เวียงนนท์ ; ดรุณี สังสหชาติ ; ละออ ศิริภูมิ.

ACQUIRED 5-FU RESISTANCE ALTERED GENE EXPRESSION IN CHOLANGIOCARCINOMA CELL LINES
/ Nisana Tepsiri ; Piyawan Amimanan ; Watcharin Loilome ; Banchob Sripa ; Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
; Wichittra Tassaneeyakul.

ANTI-DEPRESSIVE AND ANTI-ANXIETY EFFECTS OF "RANG JERT" IN RATS INDUCED-ALCOHOL
WITHDRAWAL SYNDROME
/ Krasuaythong N. ; Suttitum T. ; Wattanathorn J. ; Roysommuti S.

CANCER INCIDENCE IN KHON KAEN, THAILAND : FINDINGS FROM A POPULATION-BASED CANCE
REGISTRY IN 2000-2004
/ Kamsa-ard S. ; Suwanrungruang K. ; Horasith S. ; Usantia P. ; Muenhut P. ;
Puajan N. ; Vatanasapt P. ; Sriamporn S. ; Wiangnon S.

CLINICAL OUTCOME OF HYPERTENSIVE TREATED AT HYPERTENSION CLINIC SRINAGARIND HOSPITAL
/ Panita Limpawattana ; Kittisak Sawanyawisuth ; Somchit Chumjan.

EVALUATION OF FEMALE STERILIZATION AT SRINAGARIND HOSPITAL / Yuthapong Werawatakul ; Chuanchom
Sakondhavat ; Chusri Kuchaisit ; Punnee Kukiattikool ; Piangjit tharnprisan ; Udom Ngoksin ; Molruedee Prasit.

PREVALENCE AND MANAGEMENT OF CANCER PAIN IN SRINAGARIND HOSPITAL, KHON KAEN
/ Vatanasapt P. ; Lertsinudom S. ; Sookprasert A. ; Phunmanee A. ; Pratheepawanit N. ; Wattanaudomrote S.
; Juangpanich U. ; Tepkhuntong T.

VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA IN SURGICAL AND EMERGENCY INTENSIVE CARE UNIT SRINAGARIND HOSPITAL
/ สายสมร พลดงนอก ; ทวนทอง พัณธะโร ; ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ2547

การรอดชีพผู้ป่วยมะเร็งเด็กที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พ.ศ.2536 ถึง 2540 = Khon Kaen Cancer Registry : Survival of Childhood Malignancies Recorded between 1993 and 1997 / สุพจน์ คำสะอาด ; สุรพลเวียงนนท์ ; กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง ; สุจินันท์ หรสิทธิ์ ; ศิริพร รุ่งเรือง ; ภานุทัศน์ กฤษเพชรรัตน์

อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ไตชนิด Wilms' tumor ของเด็กในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Survival of children with Wilms' tumor in Srinagarind Hospital / สุรพล เวียงนนท์ ; อรุณ ตรีศิริโชติ ; อรุณี เจตศรีสุภาพ ; พัชรี คำวิลัยศักดิ์ ; สุพจน์ คำสะอาด

อุบัติการของมะเร็งในเด็กในจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2528 ถึง 2543 = Childhood Malignancies at Khon Kaen, Thailand: Population-Based Cancer Registry / สุรพล เวียงนนท์ ; กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง ; ศิริพร รุ่งเรือง ; อรุณี เจตศรีสุภาพ ; พัชรี คำวิลัยศักดิ์ ; สุพจน์ คำสะอาด

การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางวิชาปฏิบัติการพยาบาล 3
สายการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Evaluation of a student centered learning teaching model using in the nursing practice III focusing on the adult and elderly nursing
/
เจียมจิต แสงสุวรรณ ; ไพรวัลย์ พรหมที ; อรัญญา อาจหาญ ; สุธีรา ตั้งตระกูล ; สิทธิพร จันโทภาส ; จิราภรณ์ พรหมพิทักษ์กุล ; นพพร เชาวเจริญ ; เพชรรัตน์ บุตะเขียว ; รัชตวรรณ ศรีตระกูล ; ชวนพิศ ทำนอง ; อำพน ศรีรักษา ; เพลินตา ศิริปการ ; สุวรรณา บุญยะลีพรรณ.

การสำรวจการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = The survey of research result utilization : faculty of medicine, Khon Kaen University / อาภาภรณ์
ธรเสนา ; สมบูรณ์ เทียนทอง ; เพ็ญศรี โควสุวรรณ ; วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ; ศิริ เชื้ออินทร์ ; ชูศรี คูชัยสิทธิ์ ; กาญจนา จันทร์สูง ; ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์.

ความถูกต้องของวิธีการสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราวด้วยวิธีสะอาดในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ = The correctiveness of the clean intermittent catheterization technique in patients with neurogenic bladder dysfunction / กัลยา อิงคะสุทธิ ; นลินทิพย์ ตำนานทอง ; กรองแก้ว หาญพานิชย์.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Factors influencing supervisory activities of the unofficial-time nursing supervisors at Srinagarind Hospital
/ จิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกุล ; เพ็ญศรี ชุนใช้ ; สุนันท์
สังวรวงษ์พนา ; วิลาวรรณ พันธุ์พฤษ์.

เปรียบเทียบการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลายบริเวณศีรษะในผู้ป่วยทารกแรกเกิดระหว่าง
เข็มเหล็กกับเข็มพลาสติกต่อระยะเวลาคงอยู่การเกิดหลอดเลือดดำอักเสบและราคาของเข็มที่ใช้ต่อวัน =
A comparison in newborns of the in situ duration, phlebitis and daily needle
cost of scalp intravenous using steel needles vs. intravenous catheters
/
สุกัลยา คุณกิตติ ; สุภาภรณ์ ดีปราสัย.

ภาวะครรภ์ไข่ปลาอุกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Molar pregnancy in Srinagarind Hospital /
สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ; อำภรณ์ ศรีสุภรกรกุล.

ศึกษาการติดเชื้อแอคติโนมัยเสสในหญิงที่ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Study of actinomyces in IUD users in Srinagarind Hospital / นิภา กาญจนาวิโรจน์กุล ; ยุทธพงศ์


 

2546

การวัดความหนาชั้นไขมันของหน้าท้องทารกในครรภ์ เพื่อการทำนายทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยในครรภ์ครบกำหนด = Fetal abdominal subcutaneous fat thickness as a predictor of low birth weight in term pregnancy / วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข ; ปารัช บรรเลงเสนาะ.

การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียก่อนและหลังการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ในผู้ปกครองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย = Comparing the depth of the knowledge of thalassemia before and after giving education among the guardians of the thalassemic children
/ ศิริอร พหลภาคย์ ; อรุณี เจตศรีสุภาพ ; ดรุณี สังสหชาติ ; ละออ ปัดถาวะโร.

รายงานเบื้องต้นความชุกของรอยแยกกระดูกที่ปกคลุมเส้นประสาท INFRAORBITAL จากศพดองของคนไทย = The prevalence of infraorbital canal dehiscence in Thai cadaveric skull : a preliminary report / โกวิท ไชยศิวามงคล ; วันชัย อิฐรัตน์ ; ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ; สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ ; ศริษา ร่มไทรทอง.

อัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็ง NEUROBLASTOMA ของเด็ก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Survival rate of children with neuroblastoma in Srinagarind Hospital / สุรพล เวียงนนท์ ; สถาพร ณ ราชสีมา ; อรุณี เจตศรีสุภาพ ; พัชรี คำวิลัยศักดิ์ ; สุพจน์ คำสะอาด.

INTRACRANIAL HEMORRHAGE CAUSED BY WARFARIN IN SRINAGARIND HOSPITAL / ศิริพร วิทยาจรรยาพงศ์ ; เบญจมาศ เลปวิทย์ ; ผันสุ ชุมวรฐายี ; สมศักดิ์ เทียมเก่า ; สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ.

YIELD OF BRONCHOSCOPY FOR DIAGNOSIS OF PULMONARY TUBERCULOSIS IN SRINAGARIND HOSPITAL / เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ ; อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี.


2545

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของผู้ป่วยมะเร็งน้ำดีหลังผ่าตัด = Factor influencing adaptation of postoperative cholangiocarcinoma patients / นวลจันทร์ ธานินทร์สุรัตน์ ; พรรณงาม พรรณเชษฐ์ ; จงรัก อิฐรัตน์ ; วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์.

 

2544

การสำรวจปัญหาของใบสั่งยาจากแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ = A survey of problems of the prescriptions from the Outpatient Department, Srinagarind Hospital / สาทิส
วราอัศวปติ ; กนกวรรณ ชัยนิรันดร์ ; ชุลีภรณ์ ทองแย้ม ; วิชัย ก้องเกียรตินคร ; อุษณีย์ เอื้อจริยกุล ; ธนิษฐา อุดมพานิช ;
ยุพาพร ศรีร่มโพธิ์ทอง ; ฌานี สโมสร ; ผันสุ ศรีอังคาร.

 

2543

การประเมินการตรวจวัดกลูโคสในซีรัมที่ได้จากหลอดเก็บเลือดแยกซีรัมด้วยเจล = Evaluation of blood glucose level in serum separated from gel separator blood collection tubes /
สมพงษ์ สาวก ; อุไรวรรณ ยิ้มประเสริฐ ; พัชรี เจียรนัยกูร ; จงดี ทองสืบสาย ; ทองยุ่น ศรีบุญลือ ; เฮียง ศรีวงษา.

ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการพยาบาลขณะรอผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ =
In patients satisfaction toward nursing services while waiting for an operation at the
operating room, Srinagarind Hospital, Khon Kaen University
/ จาริณี ภูมิเวียงศรี ;
พงษ์จันทร์ สีตบุตร ; ดวงจันทร์ อันอาจ ; พรสวรรค์ ครุธทะยาน ; ระรื่น แสนโคตร.

ประสิทธิผลการบริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม = The effectiveness of pharmaceutical care at medical wards / รัชฎาพร วิสัย ; อุษา ศรีปัญญาวิชญ์ ; ปรียา อารีมิตร ; เชิดชัย
สุนทรภาส ; นฤมล วีระยิ่งยง.

อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างโลหะเจือใหม่และโลหะเจือเก่าที่ไม่ทำให้เกิดรอยด่างดำบนผิวของโลหะเจือ
กลุ่มพัลลาเดียม-ทองแดง = The optimum ratio between new and recast palladium-copper alloys to prevent metal surface tarnish
/ นำชัย สุขสันติสกุลชัย ; ดาราพร แซ่ลี้ ; สุวดี เอื้ออรัญโชติ.

 

2542

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน = Self-care practices of non-insulin dependent diabetic patients / รัชนี โชติมงคล ; อัมพรพรรณ ธีรานุตร ; สุวรรณา บุญยะลีพรรณ.

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่มีภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาระยะ
เริ่มแรก = Self-care of non-insulin dependent diabetic patients with early diabetic
retinopathy
/ พนมไพร สิทธิวงษา.

 

2541

การทดสอบกรองเกี่ยวกับกระบวนการแข็งตัวของเลือด : ผลของการลดปริมาตรน้ำยาที่ใช้ = Coagulation screening test : effect of volume reduction / ยศสมบัติ จังตระกูล ; อำพร ไตรภัทร.

ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อการให้บริการของแผนกนรีเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Outpatients' satisfaction to the provision of care at Gynecological Department, Srinagarind Hospital / ทัศนีย์ สันติพงศ์ ; ศุภกรเมธา ทรงธรรมวัฒน์ ; ศรีสุดา ไทยเลิศ.

 

2540

การประเมินความน่าเชื่อถือของการลดเวลาตรวจวัดกลูโคสในเลือดด้วยวิธีเอนไซม์ / สัมฤทธ์ คะมะปะเต ;
สุขชัย จารุธัญลักษณ์ ; พัชรี เจียรนัยกูร.

ภาวะเอนโดเมทริโอสิสในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / ศรีสุดา ไทยเลิศ ; ภิเศก ลุมพิกานนท์ ; เมธา ทรงธรรมวัฒน์.

โรคที่พบมากของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / วาสนา จันทะชุม ;
อรทัย เล็กบุญญาสิน ; วรชัย ตั้งวรพงษ์ชัย.

สถานการณ์ของโรคมะเร็งตับในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / อรทัย เล็กบุญญาสิน
วาสนา จันทะชุม ; วรชัย ตั้งวรพงษ์ชัย.

2539

ค่าที่ได้จากการวัดการทำงานของปอดในคนปกติเชื้อชาติไทย = Spirometer values in normal Thais/ ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ ; วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ ; ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ ; เทอดไทย ทองอุ่น; กาญจนศรี สิงห์ภู่.

แอคทิวิตี้ของเอนไซม์ G6PD ในประชากร จังหวัดขอนแก่น = G6PD activity of people living in Khon Kaen province / เกษมศรี สุวรรณะคำ ; นุชรี บุญตรา ; กนกวรรณ แสนไชยสุริยา ; สุพรรณ ฟู่เจริญ ;
เกรียงไกร กิจเจริญ ; กุลนภา ฟู่เจริญ.

2538

การบาดเจ็บจากของมีคมและการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
/ จันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน ; ดวงเดือน หัสโรห์ ; เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์.

การศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความว้าเหว่ในผู้ป่วยสโตร็ค /
สุธีรา ตั้งตระกูล.

รายงานการวิจัยเรื่ององค์ประกอบของความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง = องค์ประกอบของความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง / ดารุณี จงอุดมการณ์ ; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ ; วันทนีย์ ชัยสิริสุวรรณ ; วนิศรา สุวัฒน์ศรีสกุล ; สุรีพร แซ่เฮ็ง.

 

 

  Alerts
  E-Resources
  Research
 Help Manuals

 

 

 

 

    © 2010 Khon Kaen Univerty Medical Library (KKUML)  
   Please mail your comments & information to : mladda@kku.ac.th or contact : tsoodj@kku.ac.th  
  best viewed with 1024x768 resolutions using Internet Explorer 7.0