Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ มข.พร้อมจัด 24 หลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์    (อ่าน 1,341)

 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานบริหารการบริการวิชาการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการเปิด “หลักสูตรอบรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน JCI standard , HA และ ISO” โดยมี รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์สุรพลวีระศิริรองคณบดีฝ่ายวิชาการ นายวิศรุต พลเรือง หัวหน้าทีมที่ปรึกษาเครื่องมือแพทย์ ผู้บริหารและผู้ที่สนใจร่วมงานกว่า 50 คน ณ  ห้องประชุมหนองแวง ชั้น 6 สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“หลักสูตรอบรมการบริหารจัดการ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน JCI standard , HA และ ISO” คณะแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้บริหาร ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้นำความรู้กลับไปพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือ Biomedical Engineeringเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ เช่น เครื่องเอกเรย์ เครื่องฉายรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องตรวจหามะเร็งชนิดละเอียด เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนมีราคาสูง และจุดอ่อนของโรงพยาบาลทั่วไปคือขาดประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา ให้พร้อมใช้งานต่อเนื่อง

การจัดหลักสูตรอบรมฯนี้ เป็นการอบรมด้านการจัดการเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมด 24 หลักสูตร และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกวิชาชีพในโรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงาน จนถึงหัวหน้างานและผู้บริหาร ที่รับผิดชอบเครื่องมือและเทคโนโลยีดังกล่าว โดยระยะแรกได้จัดอบรมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ประกอบด้วย

1.หลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์

2.หลักสูตรการบริหารจัดการเครื่องมือกลุ่มรังสี

3.หลักสูตรการบริหารจัดการเครื่องมือหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ER)

4.หลักสูตรการบริหารจัดการเครื่องมือช่วยหายใจ

5.หลักสูตรการบริหารจัดการเครื่องมือหน่วยจ่ายกลาง

6.หลักสูตรการบริหารจัดการเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ

ซึ่งจะจัดอบรมเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559เป็นต้นไป

โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ 

1.       บริษัทเอกชนสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200% ตาม“พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545” ที่กำหนดให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

2.       หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตาม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดสัมมนา และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555”

3.       จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามวิชาชีพContinuing Nursing Education (CNE)และ Continuing Medical Technology Educatio(CMTE)

4.       ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.       เอกสารแนวทางปฏิบัติงาน แบบฟอร์มมาตรฐานต่างๆที่จำเป็นในการนำกลับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน (เอกสารคุณภาพทั้งหมดให้เป็น CD)

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่และลงทะเบียนออนไลน์ทาง http://kmmed.kku.ac.th

 


 Poster : kamonporn | 8 เมษายน 59 09:37:57


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515