Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ShareToSaveALife‬ ‪‎แชร์เพื่อช่วยชีวิต‬

 

Stroke หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคหนึ่งที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตระดับต­้น ๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ และภาคีเครือข่าย ได้ศึกษาวิจัยและหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ป­่วยกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทันเวลา โดยการพัฒนา mobile app เพื่อให้ความรู้ ประเมินเบื้องต้น ให้ข้อมูลโรงพยาบาลที่ดูแลได้ และมีระบบช่วยเหลือผู้ป่วยหนักฉุกเฉิน ร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน


Android Phone
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.th.digix.stroke&authuser=1

iPhone
Stroke Fast Track by Khon Kaen University
https://appsto.re/th/LTGI-.i© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515