ควบคุมดูแลฐานข้อมูลบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
การเลื่อขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
การจัดทำค่าตอบแทน
         - ค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์(Performane Pay)
           - ค่าตอบแทนโบนัสข้าราชการและลูกจ้างประจำ (กพร.)
ตรวจสอบและรับรองการเบิกจ่าย
           - เงินค่าตอบแทนพิเศษด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
 
การสแกนลายนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร
การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทาหาร
การเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
การขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล
การเกษียณอายุราชการและการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด การคำนวณบำเหน็จบำนาญ
การจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียนทุนพยาบาล แพทย์
แจ้งเรื่องบุคลากรถึงแก่กรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบประวัติบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยกลุ่ม ข
การบันทึกข้อมูล
           - ข้อมูลสถิติการเลื่อนขั้นเงินเดือน           
         - คำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมต่าง ๆ
จัดทำบอร์ดอัตรากำลังคณะแพทยศาสตร์
การให้บริการด้านฐานข้อมูลให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก คณะแพทยศาสตร์
ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่
           - กองทุน ก.บ.ข. และกองทุน ก.ส.จ.
         - ข้อมูลการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล