แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลที่อยู่และประวัติบุคคลในครอบครัวประกอบการจ่ายตรงเงินเดือนจากกรมบัญชีกลางของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

กำหนด User Login เพื่อเข้าระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HO)

การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำการสอน วิจัย และบริการวิชาการ

ทะเบียนประวัติ

เลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการ

เลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี

การขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน

แบบฟอร์มด้านการลาออกจากราชการและใบสมัครงาน

หมวดสวัสดิการ

หมวดฝึกอบรม

การต่อเวลาราชการ

ข้อกำหนดการจ้าง

Powered by Phoca Download