TOR  

แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ประกาศขอบเขตงาน(TOR) เพื่อสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศเมื่อ วงเงินงบประมาณ
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR เครื่องล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบอัตโนมัติพร้อมระบบอบแห้ง จำนวน 1 ชุด (ฉบับแรก) 21 ก.ค. 2557 2,100,000.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 ชุด (ฉบับแรก) 21 ก.ค. 2557 2,000,000.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 ชุด (ฉบับแรก) 21 ก.ค. 2557 4,000,000.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครื่องวิเคราะห์ขนาดของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 17 ก.ค. 2557 7,000,000.00  บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนที่มีส่วนแสดงข้อมูลระบบหายใจและค่ายาดมสลบ จำนวน 1 เครื่อง (ฉบับแรก) 17 ก.ค. 2557 2,000,000.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR เครื่องตรวจสภาวะทางโภชนาการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ฉบับแรก) 09 ก.ค. 2557 ต้น 2,500,000.00  บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR ชุดเครื่องวิเคราะห์เซลล์ภายใต้สภาวะการไหลของแรงเฉือน จำนวน 1 ชุด (ฉบับแรก) 09 ก.ค. 2557 5,000,000.00  บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ตัน จำนวน 1 ชุด (ฉบับแรก) 04 ก.ค. 2557 3,800,000.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน จำนวน 1 ชุด (ฉบับแรก) 04 ก.ค. 2557 8,000,000.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจโรค OPD เบอร์ 4 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 13 มิ.ย. 2557 3,407,097.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานก่อสร้างกำแพงกันดินและถมดินศูนย์บริการและฝึกอบรมบ้านกึ่งวิถีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ฉบับแรก) 05 มิ.ย. 2557 6,812,000.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ชั้น 4ง และชั้น 2 ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ฉบับแรก) 30 พ.ค. 2557 4,609,000.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด (ฉบับแรก) 22 พ.ค. 2557 18,500,000.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง (ฉบับที่สี่) 12 พ.ค. 2557 3,600,000.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างปรับปรุงพ่นโฟมกันชื้นและบุฝ้าเพดานบริเวณงานเวชระเบียน ห้องตรวจนอกเวลา ห้องตรวจโรคเบอร์ 3-5 คณะแพทยศาสตร์ (ฉบับแรก) 10 เม.ย. 2557 3,543,600.00  บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 3 เครื่อง (ฉบับแรก) 02 เม.ย. 2557 2,066,919.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ตัน จำนวน 1 ชุด (ฉบับที่สอง) 27 มี.ค. 2557 3,800,000.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน จำนวน 1 ชุด (ฉบับที่สอง) 27 มี.ค. 2557 8,000,000.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างปรับปรุงภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (ฉบับแรก) 25 มี.ค. 2557 2,056,700.00 บาท
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศร่าง TOR ระบบประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง (ฉบับแรก) 18 มี.ค. 2557 3,888,000.00 บาท