Social Network
Med kkuon

Med kkuon
อ่านข่าวคณะแพทยศาสตร์ โดยใช้งาน RSS FEED
สารจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารจากคณบดี
 

คณะแพทยศาสตร์ของเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคุณภาพมากขึ้นและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะให้ดีพร้อมโดยเฉพาะส่งเสริมด้านเวชศาสตร์ป้องกันและการรักษาพยาบาล

โดยได้ กำหนดวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์เป็นคณะแพทยศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศ 1 ใน 50 อันดับแรกของเอเชีย ในปี 2020

รวมทั้งเป็นผู้ชี้นำการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

1.ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

2.สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

3.สร้างเสริมและดูแลรักษาสุขภาพของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะแพทยศาสตร์จะดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมทั้ง คณะแพทยศาสตร์จะปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ว่า "ตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม" เพื่อนำคณะแพทยศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย การบริการสังคมในระดับมาตรฐานสากล