จัดการอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระบบประสาทสมอง และไขสันหลังต่อเนื่องในชุมชน


          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดการอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระบบประสาทสมอง และไขสันหลังต่อเนื่องในชุมชน"  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ โดยมี ผศ.นพ.เสริมศักดิ์  สุมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายบริการผู้ป่วยใน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

 

 

 

 

 

          ทั้งนี้ นางจินตนา บุญจันทร์ หัวหน้างานบริการพยาบาล กล่าวว่า "ผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบประสาทสมองและไขสันหลัง ซึ่งอาจเกิดจากการบาดเจ็บหรือมีรอยโรคที่สมองหรือไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการทำงานของการเคลื่อนไหวและการรับความรู้สึกของร่างกาย และทำให้วิถีชีวิตของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและฟื้นฟูในโรงพยาบาลแล้ว แต่ความพิการที่หลงเหลือยังเป็นปัจจัยทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือความพิการซ้ำซ้อนได้ การดูแลต่อเนื่องหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลจึงมีความสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยในชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการดูแลที่ต่อเนื่อง ซึ่งการดูแลและฟื้นฟูสภาพต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและทักษะที่จะเป็นในการปฏิบัติการดูแล

          หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและทักษาที่จำเป็นให้แก่บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้การดูแลต่อเนื่องที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน"

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเนื้อหาข่าวที่นี่

view : 1880
Written by :: คมกฤษณ์
Post at :: 2012-04-24 10:17:21 Post By .:: งานประชาสัมพันธ์
Last edit :: 2012-04-24 10:19:47 Edit By .:: งานประชาสัมพันธ์