รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปรีคลินิก ปีการศึกษา 2556

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปรีคลินิก ปีการศึกษา 2556

สมัครผ่าน Website: http://gs.kku.ac.th

รายละเอียด

ภาคต้น

รอบที่ 1

รอบที่ 2

วัน เดือน ปี

เวลา

วัน เดือน ปี

เวลา

รับสมัคร

25 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2555

3 ธันวาคม 2555 – 15 กุมภาพันธ์ 2556

สอบความรู้พื้นฐาน

15 ธันวาคม 2555

09.00-12.00 น.

 2 มีนาคม 2555

09.00-12.00 น.

สอบสัมภาษณ์

15 ธันวาคม 2555

13.00-16.00 น.

 3 มีนาคม 2555

09.00-12.00 น.

สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบทางภาษา)

2  มีนาคม 2556

ป.โท 13.00-15.00 น.

 2 มีนาคม 2556

ป.โท 13.00-15.00 น.

ป.เอก 13.00-16.00  น.

ป.เอก 13.00- 16.00  น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ รอบที่ 1          7  ธันวาคม 2555                     รอบที่ 2   ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1   21 ธันวาคม 2555

*ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ/สัมภาษณ์/ทุนการศึกษา ที่ Website ของสาขาวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน: ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

- สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ http://202.28.95.5/11Department/anatomy/vision.htm

- สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ http://microbio.md.kku.ac.th/?database=1

- สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล http://biochem.md.kku.ac.th/

- สาขาวิชาปรสิตวิทยา http://parasit1.md.kku.ac.th/?database=1

- สาขาวิชาเภสัชวิทยา http://pharmacology.md.kku.ac.th/

- สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ http://physio1.md.kku.ac.th/

- สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ http://physio1.md.kku.ac.th/

- สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา http://patho.md.kku.ac.th/Patho.htm

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก  http://home.kku.ac.th/mdphd/newPhD/principle.html

- สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน http://commed1.md.kku.ac.th/

- สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน http://commed1.md.kku.ac.th/

- สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ http://commed1.md.kku.ac.th/

- สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน นานาชาติ

view : 5434
Written by :: Yupin Puangkaew บัณฑิตศึกษา
Post at :: 2012-10-30 10:01:16 Post By .:: ผู้ดูแลระบบ
Last edit :: 2012-12-13 09:03:45 Edit By .:: ผู้ดูแลระบบ