นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพันธุกรรมของยีนในกลุ่ม HLA- B กับการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่เกิดจากยารักษาโรคลมชัก และยาลดระดับกรดยูริกที่นิยมใช้รักษาโรคเก๊าท์

 

             เมื่อเวลา  11.00 น. ( 25 กรกฎาคม 2555 ) ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4   อาคารสิริคุณากร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   รศ.ดร.กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแถลงข่าวในงาน นักวิจัย พบสื่อมวลชน  โดยภายในงานครั้งนี้มีนักวิจัย ซึ่งเป็นคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ คือ รศ.ดร.วิจิตรา  ทัศนียกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์  และ  รศ.นพ.สมศักดิ์   เทียมเก่า  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฝ่ายบริการผู้ป่วนอก ในการค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพันธุกรรมของยีนในกลุ่ม HLA- B กับการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่เกิดจากยารักษาโรคลมชัก และยาลดระดับกรดยูริกที่นิยมใช้รักษาโรคเก๊าท์

             โดยคณะผู้วิจัยนำโดย รศ.ดร.วิจิตรา   ทัศนียกุล  และ รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า  ได้ร่วมกันศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพันธุกรรมของยีนในกลุ่ม HLA- B กับการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่เกิดจากยารักษาโรคลมชัก และยาลดระดับกรดยูริกที่นิยมใช้รักษาโรคเก๊าท์  โดยได้รับทุนสนับสนันการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์  มข. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เพื่อค้นหายีน HLA-B ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด SJS/TEN ที่เกิดจากยาคาร์บามาซิปินและยาอัลโลพูลินอล

             จากผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการตรวจยีน HLA-B ในผู้ป่วยชาวไทย  สามารถนำไปใช้ในทางเวชปฏิบัติ เพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่มีโอกาสเกิดการแพ้ยาทางผิวหนัง แบบ SJS/TEN  จากยาคาร์บามาซิปิน หรือยาอัลโลพูลินอลได้เป็นอย่างดี ซึ่งการตรวจคัดกรองนี้จะช่วยให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา หรือลดอัตราการสูญเสียชีวิต ที่เกิดจากการแพ้ยาเหล่านี้ลงได้   และปัจจุบันหน่วยตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เปิดให้บริการตรวจลักษณะพันธุกรรม HLA-B*และ HLA-B*5801 แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยา จากยาคาร์บามาซิปินหรือยาอัลโลพูลินอล เพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากการใช้ยาเหล่านี้ แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมทั้งเปิดให้บริการแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศอีกด้วย

 

view : 1051
Written by :: งานประชาสัมพันธ์
Post at :: 2012-07-26 08:59:56 Post By .:: งานประชาสัมพันธ์
Last edit :: 2012-07-26 08:59:56 Edit By .:: งานประชาสัมพันธ์