รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

รับสมัคร เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ปีการศึกษา 2555

ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิชาที่สอบ

สอบครั้งที่ 1

สอบครั้งที่ 2

วัน เดือน ปี

เวลา

วัน เดือน ปี

เวลา

1. วิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี)

12 ธันวาคม 2554

09.00-12.00 น.

3 มีนาคม 2555

09.00-12.00 น.

2. สอบสัมภาษณ์

12 ธันวาคม 2554

12.50 น. รายงานตัว

13.00 น. สัมภาษณ์

4 มีนาคม 2555

08.30 น. รายงานตัว

09.00 น. สัมภาษณ์

3. สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบ

ทางภาษา)

3 มีนาคม 2555

13.00-16.00 น.

3 มีนาคม 2555

13.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ / สัมภาษณ์ / ทุนการศึกษา ที่ website คลิกที่นี่

สมัครผ่าน Website : http://gs.kku.ac.th

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.พญ.แจ่มใส  เพียรทอง   ประธานหลักสูตรฯ     โทร. 082-2623997 
E-mail : chapie@kku.ac.th


 

 

view : 1995
Written by :: อุมา นามวิเศษ
Post at :: 2011-10-28 14:22:40 Post By .:: ภาควิชาจุลชีววิทยา Last edit :: 2011-10-28 14:22:40 Edit By .:: ภาควิชาจุลชีววิทยา