“โครงการละว้า” ผนึกกำลังชุมชนจัดงานมหกรรม “ชาวแก่งละว้า ไม่กินปลาดิบ” และเปิดตัวโครงการ “โรงเรียนปลอดพยาธิใบไม้ตับ”

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ  ศรีภา  อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา และ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยโรคเขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการ “โครงการละว้า” โครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ สนับสนุนทุนวิจัยโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น และ IDRC (Canada) เปิดเผยว่า ได้ผนึกกำลังร่วมกับชุมชนรอบแก่งละว้าอันประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เทศบาลตำบลโคกสำราญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) บ้านละว้า  รพ.สต. เมืองเพีย  รพ.สต. บ้านธาตุ โรงเรียนรอบแก่งละว้า 9 แห่ง เจ้าหน้าที่ อสม. และ ผู้นำชุมชนท้องที่ ร่วมจัดงานมหกรรม “ชาวแก่งละว้า  ไม่กินปลาดิบ” และเปิดตัวโครงการ “โรงเรียนปลอดพยาธิใบไม้ตับ” ณ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมี นายสุรเดช  พันธุ์วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 2 เป็นประธานในพิธี  การจัดงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยนิทรรศการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สื่อวีดีทัศน์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ตัวอย่างตับมะเร็งท่อน้ำดี  ไข่พยาธิใบไม้ตับจากกล้องจุลทรรศน์ และตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับในปลา รวมทั้งการประกวดวาดภาพ ตอบคำถาม เล่นเกมความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนักเรียนทั้ง  9  โรงเรียน และมีพิธีมอบป้าย “โรงเรียนปลอดพยาธิใบไม้ตับ” แก่โรงเรียนในโครงการ 9 โรงเรียนรอบแก่งละว้า  ในงานนี้มี คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่าสองร้อยคน

 

                 

“โครงการละว้า” เป็นโครงการวิจัยและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่แก่งละว้า อ.บ้านไผ่ และ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  นอกเหนือจากการดำเนินการในชุมชนแล้ว โครงการฯ ยังมุ่งเป้าหลักไปยังนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับ และได้ทำการตรวจรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนจำนวน 9 โรงเรียนรอบแก่งละว้า อันได้แก่ โรงเรียนบ้านละว้า โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงเรียนบ้านชีกกค้อ โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ โรงเรียนบ้านเป้า โรงเรียนบ้านธาตุ โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง โรงเรียนดอนปอแดง และโรงเรียนบ้านโคกสำราญ รวมทั้งได้รณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องมากว่า 3 ปี นักเรียนที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและพยาธิอื่นๆ ทางโครงการฯ ได้ทำการส่งรักษาจนหายขาด  ในวันนี้ได้สิ้นสุดโครงการในสามปีแรก โครงการฯ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนรอบแก่งละว้าอีกครั้ง และ ทำพิธีมอบป้าย “โรงเรียนปลอดพยาธิใบไม้ตับ” แก่โรงเรียนในโครงการและถือเป็นการเปิดตัวโครงการใหม่ “โรงเรียนปลอดพยาธิใบไม้ตับ” เพื่อจะขยายผลนำไปใช้ในโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

view : 2638
Written by :: รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา และ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยโรคเขตร้อน
Post at :: 2012-09-03 11:16:08 Post By .:: กนกพร หินเธาว์
Last edit :: 2012-09-03 11:27:24 Edit By .:: กนกพร หินเธาว์