Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

ประวัติสมาคม

จุดเริ่มต้น ปลายปี 2528          ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นที่กลับมาเป็นอาจารย์ได้จัดงานปีใหม่ขึ้นที่บ้าน นพ.ศักดา ไชกิจภิญโญ โดยมีท่านอาจารย์เนตรเฉลียว และอาจารย์พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ เข้าร่วมงานกับศิษย์เก่า 4 รุ่นแรก ในการพบปะกันครั้งนี้ ท่านอาจารย์ได้เสนอแนะว่าศิษย์เก่าควรจะรวมตัวกันในรูปของชมรมหรือสมาคมเพื่อ
ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะเหมือนกับคณะแพทยศาสตร์สถาบันอื่นๆ ทุกคนเห็นด้วยในหลักการและเห็นว่าควรรวมตัวกันในรูปของชมรมไปก่อน โดยมอบหมายให้ นพ.วีระชัย โควสุวรรณ เป็นผู้ประสานงานประธานชมรมคนแรก หลังจากนั้นได้มีการปรึกษาหารือกันอยู่ระยะหนึ่งจึงจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2529 โดยมี นพ.อนุชา พัวไพโรจน์ เป็นประธานชมรมคนแรกและกรรมการชมรมอีกหลายตำแหน่ง วัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะดำเนินการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่นในลำดับต่อไป

           กรรมการบริหารสมาคมชุดแรก เมื่อก่อตั้งชมรมเสร็จเรียบร้อยได้วางแผนขั้นตอนการก่อตั้งสมาคม โดยศึกษากฎระเบียบของสมาคมต่างๆ เพื่อใช้กับสมาคม จัดประกวดตราของสมาคม และได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมขึ้นในงานประชุมวิชาการประจำปี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2529 ซึ่งมีศิษย์เก่าร่วมประชุมประมาณ 100 คน และ นพ.อนุชา พัวไพโรจน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมคนแรก มีวาระการทำงาน 2 ปี ตั้งสมาคมโดยสมบูรณ์ เมื่อได้กรรมการบริหารสมาคมแล้ว กิจกรรมของสมาคมเริ่มเป็นรูปร่างจนวันที่ 4 กรกฎาคม 2531 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก็ได้อนุญาตให้สมาคมดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

           1. ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการและจริยธรรมแก่สมาชิก
           2. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาคมและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           3. จัดหาสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับสมาชิก ยกเว้นการฌาปนกิจสงเคราะห์
           4. ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           5. ดำเนินกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
           6. สมาคมนี้จะไม่สนับสนุนให้มีการตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือสนุ้กเกอร์ในสมาคมนี้แต่อย่างใด

 

กิจกรรมของสมาคมฯ

           1. โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ศิษย์เก่าที่ออกปฎิบัติงานตามชุมชนและเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น เพื่อปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป
           2. จุลสารสมาคมฯ เพื่อเป็นแหล่งสื่อสารทางด้านวิชาการและข่าวสารของศิษย์เก่าทุกรุ่นและคณะแพทยศาสตร์
           3. จัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่าในงานประชุมวิชาการประจำปีทุกปีและรายเดือน
           4. คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและศิษย์เก่าดีเด่นในแต่ละปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน
           5. โครงการสวัสดิการแก่ศิษย์เก่า เช่น บริการแก่ศิษย์เก่าและญาติที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
           6. โครงการกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่เดือดร้อน
           7. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ ทั้งด้านแนวความคิด การประสานงานและเงินทุน
           8. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนศิษย์เก่าในงานพิธีต่างๆ ตลอดจนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามแต่โอกาส

 


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515