Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

ศิษย์เก่าดีเด่น

2532

ด้านวิชาการ

นพ.เรืองศิลป์  เถื่อนนาดี 
โรงพยาบาลโรคติดต่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000

 

ด้านบริหาร

นพ.สุพรรณ  ศรีธรรมา
โรงพยาบาลชุมแพ  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  40130

 

2533

ด้านวิชาการ

พญ.อัญชลี  อินทนนท์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร์ธร
อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000

 

ด้านบริหาร

นพ.ภักดี  สืบนุการณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  
อ.ด่านซ้าย   จ.เลย  42120

2534

ด้านวิชาการ

นพ.ศรีชัย  ครุสันธ์
ภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มข.

 

ด้านบริหาร

นพ.วุฒิไกร  มุ่งหมาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000

 

ด้านบริการชุมชน

นพ.ภูมิวิชญ์  ขวัญเมือง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์  
อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  80000

 

ด้านสาธารณสุขมูลฐาน

พญ.ดุสิตา  ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์
โรงพยาบาลมหาชนะชัย 
อ.มหาชนะชัย   จ.ยโสธร  35130

 

ด้านบริการชุมชน

นพ.ประยูร  โกวิทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 
อ.กระนวน   จ.ขอนแก่น  40170

 

ด้านบริการชุมชน

นพ.ชาตรี  เจริญชีวะกุล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

 

2535

ด้านวิชาการ

พญ.สุภัทศร  กลับเจริญ
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

ด้านบริหาร

นพ.วีระชัย  โควสุวรรณ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
คณะแพทยศาตร์ มข.

 

ด้านบริการชุมชน

นพ.วิษณุ  วิทยาบำรุง
โรงพยาบาลโซ่พิสัย
อ.โซ่พิสัย  จ.หนองคาย  43170

 

2536

ด้านวิชาการ

นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ  3312

 

 

2538

ด้านวิชาการ

พญ.พิมลจันทร์  สัตยาวุฒิพงศ์
โรงพยาบาลท่าบ่อ 
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

 

ด้านบริหาร

นพ.ประยงค์  คณาพันธ์
สสจ.อำนาจเจริญ อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ

 

ด้านสาธารณสุขมูลฐาน

นพ.ประมินทร์ อนุกูลปะรเสริฐ

ภาควิชาสูติ-นรีเวช  คณะแพทยศาสตร์ มข.

 

ด้านวิชาการ

(พญ.สุดใจ เพ็ชรเลิศ)
พญ.เจติยา  เลี่ยงผ่องพันธุ์ 
โรงพยาบาลคูเมือง 
อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 31190

 

ริเริ่มและพัฒนางานสาธารณสุข

นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร
รพ.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี  34190

 

2539

ด้านวิชาการ

นพ.จรัญ  ทองทับ
รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ 
โรงพยาบาลยโสธร 
อ.เมือง จ.ยโสธร  35000

 

ด้านบริหาร

พญ.อรไท  นิตย์คำหาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  41220

 

ด้านพัฒนางานสาธารณสุข

นพ.วัชระ  เพ็งจันทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
อ.เมือง  จ.นครพนม  48000

2539

ด้านบริหาร

นพ.ชัชวาล  ลีลาเจริญพร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

 

ด้านสาธารสุขชุมชน

นพ.สมยศ  ศรีจารนัย
รพ. เขาวง  อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160

 

2540

 ด้านวิชาการ

นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 ด้านบริหาร

นพ.ธนา  ประมุขกุล

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 
ถ.ศรีจันทร์  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000

 

 ด้านบริหาร

นพ.สมชาย  เทวาลา
โรงพยาบาลเชียงยืน  
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

2541

ด้านวิชาการ

นพ.พัฒนพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์
รพ.พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร      
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

 

ด้านบริหาร

นพ.คำรณ  ไชยศิริ
สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดร้อยเอ็ด     
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  45000

 

2542

ด้านวิชาการ

นอ.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12130 ( รุ่นที่ 6)

 

ด้านบริหาร

พญ.จิรพรรณ  โง้วเชียง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน  51160

 

2543

 

 

 

 

 

2544

ด้านวิชาการ

นพ.ชัยพร พรหมสิงห์

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 (ปี พ.ศ. 2526)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรง

 

ด้านบริหาร

นพ.สมสินธุ์  ฉายวิจิตร

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 (ปี พ.ศ. 2523) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

 

  รางวัลอาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2544

อาจารย์ดีเด่นสาขาคลินิก

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ นพ.สุชาติ  อารีมิตร 
ภาควิชาศัลยศาสตร์

อาจารย์ดีเด่นสาขาปรีคลินิก 

รองศาสตราจารย์ วรวุฒิ  วรพุทธพร 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

2545

ด้านวิชาการ

พญ.รัตนวดี  ณ นคร
ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

ด้านบริหาร

นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถ.ศาลากลาง 1 อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

 

ด้านบริการชุมชน

นพ.ชัยวัฒน์  จตุพร  
โรงพยาบาลวังจันทร์  อ.วังจันทร์
จ.ระยอง  21210

 

2546

ด้านวิชาการ

รศ .นพ.บุญส่ง  พัจนสุนทร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้านบริหาร

นพ.อุดม  เพชรสังหาร
ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

 

ด้านวิชาการชุมชน

นพ .สงวนศักดิ์ วิเศษกุล
รพ .วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

 

2548

ด้านบริการชุมชน

นายแพทย์ฉัตรชัย ประทุมทิพย์ 

 

ด้านบริหาร


รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมภพ พระธานี
 

ด้านวิชาการ


รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า

 

อาจารย์ตัวอย่าง

ด้านคลินิก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์
 

ด้านปรีคลินิก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเนสินี ไชยเอีย
 

2549

ด้านบริการ

 นายแพทย์สมบัติ รัตนศฤงค์

 

ด้านบริหาร

 นายแพทย์สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์

 

ด้านวิชาการ

 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล

 

 อาจารย์ตัวอย่าง

ด้านคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข

 

ด้านปรีคลินิก

รองศาสตราจารย์พรทิพย ์บุญเรืองศรี

 

2550

 

 

2551

 

 

2552

 

2553 

 

 

2554

 


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515