Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

จัดตั้งเมื่อ 4 กรกฎาคม 2531

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการและจริยธรรมแก่สมาชิก 
2. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาคมและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. จัดหาสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับสมาชิก ยกเว้นการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
4. ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. ดำเนินกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
6. สมาคมนี้จะไม่สนับสนุนให้มีการตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือสนุก 

 

งานที่ดำเนินการได้แก่

1. โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ศิษย์เก่าที่ออกปฏิบัติงานตามชุมชนและเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น เพื่อปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป 
2. จุลสารสมาคม เพื่อเป็นแหล่งสื่อสารทางด้านวิชาการและข่าวสารของศิษย์เก่าทุกคนและคณะแพทยศาสตร์ 
3. จัดงานพบปะ สังสรร ระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่าในงานประชุมวิชาการประจำปีทุกปีและรายเดือน 
4. คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและศิษย์เก่าดีเด่นในแต่ละปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ 
5. โครงการสวัสดิการแก่ศิษย์เก่า เช่น บริการเรื่องจัดหาเตียงและแพทย์ตลอดจนการเยี่ยมไข้แก่ศิษย์เก่าและญาติที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
6. โครงกากรองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่เดือดร้อน 
7. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ ทั้งด้านแนวคิด การประสานงานและเงินทุน 
8. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนศิษย์เก่าในงานพิธีการต่างๆ ตลอดจนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามแต่โอกาส 
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อชาวขอนแก่น 

 

นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น

            ชุดที่ 1   นพ.อนุชา  พัวไพโรจน์                   2529-2530

            ชุดที่ 2   นพ.วีระชัย  โควสุวรรณ (1ปี)           2531-2531

                        นพ.วินัย  ตันติยาสวัสดิกุล  2532-2532 (รักษาการ)

            ชุดที่ 3   นพ.สมภพ  พระธานี                      2533 - 2534

            ชุดที่ 4   นพ.สุพรรณ  ศรีธรรมา                   2535- 2536

            ชุดที่ 5   นพ.อนุชา  พัวไพโรจน์                   2537-2538

            ชุดที่ 6   นพ. บุญส่ง  พัจนสุนทร                  2539-2540

            ชุดที่ 7   นพ. อนุชา  พัวไพโรจน์                  2541-2541

            ชุดที่ 8   นพ.วินัย  ตันติยาสวัสดิกุล            2542-2543

            ชุดที่ 9   นพ.วินัย  ตันติยาสวัสดิกุล            2544 - 2545

            ชุดที่ 10 นพ.สมภพ  พระธานี                      2546-2547

            ชุดที่ 11 รศ.พญ..วัฒนา  สุขีไพศาลเจริญ            2548-2549

           ชุดที่ 12 รศ.นพ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข 2550-2551

           ชุดที่ 13 รศ.นพ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข 2552-2553


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515