Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

อาจารย์อาวุโส

งานแสดงมุทิตาจิต อาจารย์อาวุโส   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรุงเทพฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 18.00 น.

มีอาจารย์ร่วมงาน 9 ท่าน และศิษย์เก่าร่วมงาน 37 คน

ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นระหว่างศิษย์กับอาจารย์...

 


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515