Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» หน่วยงานต่างๆ

ฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ
ฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ...อ่านต่อ
ฝ่ายโรงพยาบาล
ฝ่ายโรงพยาบาล...อ่านต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล...อ่านต่อ
ฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพ
ฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพ...อ่านต่อ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ...อ่านต่อ
ฝ่ายกิจการพิเศษ และการสื่อสารองค์กร
ฝ่ายกิจการพิเศษ และการสื่อสารองค์กร...อ่านต่อ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายวิจัย...อ่านต่อ
ฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ...อ่านต่อ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา...อ่านต่อ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ...อ่านต่อ
ฝ่ายกายภาพ และสภาพแวดล้อม
ฝ่ายกายภาพ และสภาพแวดล้อม...อ่านต่อ
ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...อ่านต่อ
หน่วยควบคุมการติดเชื้อ Infection Control
นโยบายด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ...อ่านต่อ

» ปฏิทินกิจกรรม

--- No Event ---© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515