Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่นที่ 11 รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร    (อ่าน 919)

 

     คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นพ.เปรมศักดิ์  เพียยุระ ศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น รุ่นที่ 11 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558

     ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์ จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโทพุทธศาสนามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 

 

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558
 

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67 /2558) เรื่อง  ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่  22 มิถุนายน 2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558  ตามประกาศที่แนบมานี้

 Poster : eedpark | 23 พฤศจิกายน 58 06:51:04


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515