Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» คณะแพทยศาสตร์ "สืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง” ยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าเกียรติคุณ    (อ่าน 686)

  

                                                

จงภูมิใจ ในถิ่น มอดินแดง                เพราะเธอคือ กาลพฤกษ์แกร่ง แห่งทุ่งร้าว

                                                        เธอมิใช่ เดือนประดับ ในฟ้าพราว      แต่เธอคือ แสงดาว แห่งศรัทธา

                เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม "สืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง” ขึ้นในการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อรำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าเกียรติคุณด้านต่างๆ โดยคณะแพทยศาสตร์ มีบุคคลากรและศิษย์เก่าเข้ารับรางวัลอันน่าภาคภูม ใจดังนี้

      

       ศ.บรรจบ ศรีภา  อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านการวิจัย

       คุณพวงรัตน์ เชาวะเจริญ พยาบาลชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านวิชาชีพ

       นายแพทย์สุชาติ ทองแป้น ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านศิลปวัฒนธรรม

                 

ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ โดยรศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล คณบดีและ รศ.นพ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร เข้าร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำ ปี 2558 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                  ทั้งนี้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 3 ท่าน จากคณะแพทยศาสตร์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งที่สร้างโอกาส สร้างความรู้ สร้างจิตสำนึก หล่อหลอมให้เป็นตัวตนในวันนี้ ทั้งด้านวิชาการด้านวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคม ด้านวิชาชีพที่ทำงานด้วยความเสียสละ และด้านศิลปวัฒนธรรมที่สามารถนำความความรู้ด้านการแพทย์ ไปประยุกต์เข้ากับ เพลงพื้นบ้านอีสานเพื่อถ่ายทอดให้ความรู้กับชุมชนได้ 

                   คณะแพทยศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับทั้งสามท่านที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ และนำชื่อเสียงสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

ข่าว : กมลพร

 Poster : kamonporn | 14 ธันวาคม 58 09:12:21© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515