Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร

 

วัฒนธรรมองค์กร

ตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม

 

ค่านิยมองค์กร : (ACT-SMART)

  1. Accountability  (โปร่งใส รับผิดชอบ )

  2. Customer Target  (มุ่งเน้นผุ้เีรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

  3. Social responsibility  (รับผิดชอบต่อสังคม)

  4. Management by fact  (การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง)

  5. Agility  (พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)

  6. Research based  (มุ่งมั่นนวัตกรรมและวิจัย)

  7. Teamwork  (การทำงานเป็นทีม)

   
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555) 
ขอขอบคุณ : ข้อมูลจากงานนโยบายแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


» ปฏิทินกิจกรรม

--- No Event ---© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515